Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ikona pdf
Oświadczenie o przebywaniu poza miejscem stałego zameldowania w związku z pobieraniem nauki w trybie dziennym, czasowym przebywaniu poza granicami kraju, przebywaniu poza miejscem stałego zameldowania w związku z pracą zawodową ikona pdf

 

Wniosek o dofinansowanie odbioru odpadów zawierających azbest ikona pdf
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ikona pdf
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ikona pdf
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów ikona pdf
Wniosek o udzielenie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ikona pdf
Wniosek o udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami ikona pdf
Wniosek o zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych podczas imprez okolicznościowych ikona pdf
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży ikona pdf
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych ikona pdf