Zgodnie z zapisami z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187 z późn. zm.) przedsiębiorca przed podjęciem działalności obowiązany jest zgłosić obiekt (tzw. niekategoryzowany czyli inny niż: hotel, motel, pensjonat, kemping, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko) do ewidencji prowadzonej przez Wójta Gminy Krościenko Wyżne – zgodnie z art. 38 ww. ustawy.
W związku z powyższym, prosimy wszystkich przedsiębiorców i rolników, którzy prowadzą (bez zgłoszenia) na terenie Gminy Krościenko Wyżne usługi hotelarskie i inne usługi noclegowe o niezwłoczne złożenie wniosku o wpis obiektu do ewidencji lub zaprzestanie świadczenia ww. usług. Jednocześnie prosimy właścicieli wszystkich już funkcjonujących obiektów o zweryfikowanie i uaktualnienie dokonanych przez siebie wpisów.
Na terenie Gminy Krościenko Wyżne ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi prowadzi Wójt Gminy Krościenko Wyżne.
Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów,  kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.
Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Gminy Krościenko Wyżne o następujących zmianach

 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
 • zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,
 • zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.

 
Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do gminnej ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.
 2. Załączniki:
 • W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG.
 • Opis obiektu.

 
Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Krościenko Wyżne mogą kontrolować, w zakresie swojej właściwości miejscowej, przestrzeganie wymagań określonych w art. 35 ustawy o usługach turystycznych, w stosunku do wszystkich obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
 
Nazwy rodzajów i oznaczenia kategorii obiektów hotelarskich, o których mowa w art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187 z późn. zm.), podlegają ochronie prawnej i mogą być stosowane wyłącznie w odniesieniu do obiektów hotelarskich w rozumieniu ww. ustawy.
 
Podstawa prawna:

 1. Art. 35 ust. 2, art. 38 ust. 3, art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.).

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Wniosek o zmianę wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Krościenko Wyżne

Karta informacyjna o obiekcie

Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich lub o zmianie rodzaju obiektu hotelarskiego