Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Osoba fizyczna może zarejestrować działalność gospodarczą, dokonać zmiany wpisu, zawieszenia, wznowienia bądź zaprzestania działalności gospodarczej wybierając jeden z trybów postępowania:

  1. Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie.
  2. Zalogowanie* się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku).
  3. Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku).
  4. Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
  5. Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

* Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego.

Co to jest profil zaufany? Do czego służy? Jak uzyskać profil zaufany?

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

Aby uzyskać profil zaufany należy:

  1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
  2. wypełnić wniosek o założenie profilu,
  3. udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości (np. Urząd Skarbowy w Krośnie)

Wszystkie daty należy podawać w formacie RRRR-MM-DD (standard ISO 8601).

 

UWAGA! Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Wszelkie informacje zachęcające Państwa do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne.

 

I. Zakładanie działalności gospodarczej – wpis do CEIDG nowego przedsiębiorcy

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku.

Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych – wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku o wpis do CEIDG.

W terminie 7 dni należy zgłosić się do oddziału ZUS w celu wyboru formy ubezpieczenia (złożyć ZUS ZUA/ZZA).

 

II. Zgłoszenie zmiany wpisu do CEIDG

Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych oraz wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dniu od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

Jeżeli chcesz poprawić swój wpis pochodzący z ewidencji gminnej (lub zawiesić, wznowić, zakończyć działalność gospodarczą) złóż wniosek o zmianę (z wyborem dodatkowych opcji).

Jeżeli chcesz zmienić informacje dotyczące spółki cywilnej (w tym zawieszenie, wznowienie i zamknięcie) również użyj tego wniosku. 

 

III. Zgłoszenie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form. 

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. Zawiesić działalność gospodarczą może wyłącznie przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników.

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu.

Zarówno data rozpoczęcia zawieszenia jak i wznowienia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku. 

 

IV. Zgłoszenie wznowienia wykonywania działalności gospodarczej

Przedsiębiorca może wznowić działalność przed upływem 30 dni od jej zwieszenia (28 lub 29 w lutym). Z punktu widzenia formalnoprawnego w takim przypadku nie nastąpią skutki prawne (podatkowe, ubezpieczeniowe) wynikające z faktu zawieszenia. Zarówno data rozpoczęcia zawieszenia jak i wznowienia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku.

 

V. Zgłoszenie zaprzestania działalności gospodarczej

Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych oraz wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dniu od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

W przypadku zaprzestania należy podać datę przypadającą na ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej. Data zaprzestania działalności gospodarczej nie może być późniejsza niż data złożenia wniosku.

UWAGA! Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zaświadczenia o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych, mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.

 

Pliki do pobrania:

Ważne informacje dla osób podejmujących i wykonujących działalność gospodarczą

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Zakładanie spółki cywilnej

Instrukcja wypełniania CEIDG-1

Formularz CEIDG-1

PKD 2007