ROK 2018

W tym roku plan dochodów uchwalony przez Radę Gminy wynosi 23 007 666,00 zł.
Realizowane są następujące zadania:

Remont ul. Wisłoczej.
Koszt wynosi ponad 588 000,00 zł w tym dotacja 294 215,00 zł.

Kontynuacja budowy budynku użyteczności publicznej w Pustynach, gdzie przeznaczono kwotę 783 000,00 zł.
Budowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Krościenku Wyżnym za kwotę prawie 550 000,00 zł.
Wymiana i budowa oświetleń ulicznych w Krościenku Wyżnym za kwotę prawie 410 000,00 zł.
Budowę pomnika poświęconego pamięci mieszkańców naszej gminy walczących o niepodległość w latach 1918 – 1920 r.
Koszt ogólny to około 40 000,00 zł.
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Koszt to 83 000,00 zł w tym dotacja 55 000,00 zł.

 

 

 

ROK 2017

Dochody budżetu gminy wynoszą 21 463 114,00 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę ponad 17 503 000,00 zł. Na inwestycje wydatkowano prawie 3 mln złotych. Dzięki temu zrealizowano:

Przebudowa drogi gminnej ul. Grunwaldzka wraz z budową chodnika i oświetleniem. Koszt wykonania to blisko 1 780 000,00 zł w tym dotacja ponad 751 000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej ul. Wspólna w Pustynach za kwotę prawie 115 000,00 zł.
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych wykonana za ponad 93 000,00 zł.
Przebudowa dróg wewnętrznych przy ul. Księżej w Pustynach.
Koszt 45 000,00 zł
Budowa budynku użyteczności publicznej w Pustynach. W 2017 r wydatkowano kwotę 473 276,00 zł.
Dotacja dla OSP Krościenko Wyżne w kwocie 41 000,00 zł na zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych.
Zakup wyposażenia siłowni dla GOSiR w Krościenku Wyżnym za prawie 42 000,00 zł.

 

 

 

ROK 2016

Po stronie dochodów do budżetu wpłynęła kwota prawie 18 837 000,00 zł. i została rozdysponowana między innymi na następujące zadania:

Wykonanie remontu budynku Szkoły Podstawowej tj. przebudowa kotłowni, centralnego ogrzewania oraz kanalizacji, zmiana pokrycia dachu i oświetlenia hali sportowej, remont klas. Koszt prac to prawie 480 000,00 zł.
Budowa boiska wielofunkcjonalnego przy Szkole Podstawowej za kwotę 434 283,00 zł.
Budowa parkingu przy budynku Domu Parafialnego w Krościenku Wyżnym. Kwota wydatkowana to prawie 300 000,00 zł
Ogrodzenie Urzędu Gminy i Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym. Koszt prawie 140 000,00 zł
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów za około 90 000,00 zł
Przebudowa ul. Marynkowskiej wraz z budową chodnika. Koszt ponad 227 000,00 zł
Utwardzenie działek drogowych w Pustynach przy ul. Wspólnej za ponad 103 000,00 zł.

 

 

 

ROK 2015

 

Budżet tego roku to kwota 14 406 000,00 zł., z czego wydatkowano 14 693 000,00 zł. Pozwoliło to na wykonanie następujących zadań:

 

Przebudowa drogi gminnej nr 114905R tj. ul. Sportowa, Księża i Centralna. Koszt całkowity 723 412,00 zł., w tym dotacja 361 305,00 zł.
Remont ul. Wójtowskiej w Krościenku Wyżnym - koszt 57 418,00 zł
Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza od strony ul. Sportowej – koszt 99 920,00 zł.
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pustyny – koszt prawie 640 000,00 zł w tym dotacja 140 000,00 zł
Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne. Koszt wykonania to kwota ok. 380 000,00 zł.
Zagospodarowanie terenu przy „Orliku” wraz z budową parkingu. Koszt 117 665,00 zł w tym dotacja 75 927,00 zł.
Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Mostowej – koszt 26 000,00 zł

 

 

 

ROK 2014

Uchwalony budżet po stronie dochodów zamyka się rekordową kwotą ponad 15 500 000,00 zł. Pozwala to na przyspieszenie realizacji zadań inwestycyjnych.

Przebudowano ul. Szkolną w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Całkowity koszt wyniósł 352 000,00 zł, z czego dotacja 176 000,00 zł. Uzyskano przejezdność na całej długości ulicy oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego.
Termomodernizacja i przebudowa Domu Ludowego i Urzędu Gminy. Koszt całkowity 2 257 000,00 zł z czego dotacja 266 000,00 zł. W wyniku realizacji uzyskano nowe pomieszczenia użytkowe, klatkę schodową z windą dla niepełnosprawnych oraz oszczędności energii.
Termomodernizacja i rozbudowa remizy OSP Krościenko Wyżne. Koszt całkowity 1 518 000,00 zł w tym dotacja 114 000,00 zł. Powstały nowe pomieszczenia garażowe, socjalne i sala konferencyjna.
Remont Budynku Spółdzielczego w Krościenku Wyżnym. Koszt wykonania prac to 527 000,00 zł. Odnowienie elewacji, zmiana stropu, dachu i zagospodarowania strychu.
Remont Ośrodka Zdrowia to koszt ok. 80 000,00 zł. Wykonano malowanie, naprawę dachu, docieplono elewację, odnowiono schody.
Wykonanie siłowni zewnętrznej przy budynku GOSiR w Krościenku Wyżnym. Koszt całkowity 31 000,00 zł, dotacja 24 000,00 zł
Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej w Krościenku Wyżnym. Wydatkowano kwotę 67 000,00 zł, z czego 50 000,00 zł to dotacja ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Doposażono orkiestrę w niezbędny sprzęt muzyczny: dziewięć instrumentów i zestaw perkusyjny.
W ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych wyremontowano dwie drogi na kwotę 72 000,00 zł, w tym dotacja Urzędu Marszałkowskiego 50 000,00 zł.
Remont parkingu przy Domu Ludowym i OSP w Pustynach. Koszt wykonania 89 000,00 zł w tym dotacja 39 000,00 zł.
Gmina w ramach programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu pozyskała 120 zestawów komputerowych (100 przekazano nieodpłatnie w użyczenie mieszkańcom) wraz z oprogramowaniem na kwotę 753 000,00 zł. Całość dotacjo to kwota 844 594,00 zł.
Natomiast w ramach Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej zakupiono na potrzeby Urzędu Gminy 25 zestawów komputerowych wraz z niezbędnym oprogramowaniem za kwotę 433 000,00 zł z czego 366 000,00 zł to
dotacja ze środków UE.

 

 

 

ROK 2013

Remont ul. Północnej przy współudziale Powiatu Krośnieńskiego. Koszt całkowity 775 000,00 zł, w tym udział Gminy 387 000,00 zł. Uzyskano poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Remont ul. Kasztanowej, Południowej i Brzozowskiej w ramach tzw. „schetynówek”. Zadanie było realizowane wspólnie z Powiatem Krośnieńskim. Koszt całkowity 1 113 000,00 zł, w tym udział Gminy 387 000,00 zł.
Przebudowa i remont ul. Mostowej. Zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Całkowity koszt 255 000,00 zł. Gmina otrzymała dotację w wysokości 123 000,00 zł. Uzyskano poprawę ruchu pieszego i samochodowego.
Remont Izby Muzealnej i zagospodarowanie otoczenia kosztowało nas w sumie 262 000,00 zł. Z programu „Leader” otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 93 000,00 zł. Zgromadzone przez Koło Gospodyń Wiejskich eksponaty zostały wyremontowane i zakonserwowane.
Plac zabaw przy ul. Grunwaldzkiej wybudowany z pomocą finansową w wysokości 19 000,00 zł otrzymaną z programu „Leader” w ramach Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania. Koszt całkowity 36 000,00 zł.
Oznakowanie ulic. Koszt całkowity 18 000,00 zł.

 

 

 

ROK 2012

Oddano do użytkowania przebudowany Dom Ludowy w Pustynach. Koszt inwestycji wyniósł 1 300 106,00 zł. Pozyskane środki z PROW wyniosły 457 722,00 zł. Przebudowa spowodowała powiększenie sali balowej, nowe zaplecze kuchenne i sanitarne.
Wykonano nowe „Oświetlenie ul. Szkolnej”. Koszt inwestycji wyniósł 111 476,00 zł. z tego dofinansowanie to kwota 66 105,00 zł. Inwestycja ta polepsza komfort i bezpieczeństwo poruszania się w okolicach szkoły i domu parafialnego w godzinach wieczornych.
Wykonanie „Parkingu i chodnika przy Samorządowym Przedszkolu” poprawia bezpieczeństwo dzieci i rodziców korzystających z tej placówki. Koszty wykonania całości wynoszą 85 762,00 zł.
Wybudowano „Remizę OSP Pustyny wraz z pomieszczeniami usługowymi” w Pustynach. Kosz budowy to kwota 1 156 274,00 zł. Dofinansowanie w ramach programu „Leader” wyniosło 77 000,00 zł.
„Budowa chodnika przy ul. Sportowej i Księżej” to kolejne zadanie poprawiające bezpieczeństwo pieszych w gminie. Przy finansowaniu korzystaliśmy z dotacji z Narodowego programu Budowy Dróg Lokalnych i wyniosło ono 60 899,00 zł. Całość kosztów od początku budowy to kwota 531 935,00 zł.
Wykonano „Drogę na cmentarz wraz z łącznikiem do ul. Sportowej etap I”. Zadanie to zostało sfinansowane w całości ze środków własnych gminy. Całkowity koszt to prawie 150 000,00 zł. W roku następnym nastąpiła kontynuacja budowy nawierzchni drogi. Wydatkowano dodatkowo 60 000,00 zł.
 
Przeprowadzono remont 3 dróg dojazdowych do gruntów rolnych od ulicy Południowej, Wisłoczej i Marynowskiej. Zadanie to dofinansowane zostało z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 64 200,00 zł. Wkład gminy to kwota ok. 21 000,00 zł.
Przy Szkole Podstawowej w Krościenku Wyżnym powstał nowoczesny „Plac zabaw”. W ramach programu „Radosna
szkoła” został on dofinansowany kwotą ok. 109 000,00 zł a całkowity koszt wykonania to ok. 220 000,00 zł.

 

 

 

ROK 2011

Zakończenie prac przy „Budowie chodnika przy drodze powiatowej ul. Brzozowska – etap II”. Koszt zadania to kwota 354 392,32 zł. Powiat krośnieński udzielił nam dotacji w wysokości 30 000,00 zł. Natomiast całkowity koszt budowy to 675 000,00 zł, w tym dotacja 46 000,00 zł.
Wykonanie „Przebudowy drogi na urządzenie ścieżki rowerowej” na stronie północnej Krościenka Wyżnego. Całkowity koszt zadania to 186 696,00 zł. Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to 140 443,00 zł. Nowo wybudowana ścieżka zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo ruchu i pozwala wygodnie przemieszczać się do centrum wsi i z powrotem.
Oddanie do użytku kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”. Całkowity koszt budowy to 1 606 000,00 zł. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 330 000,00 zł i Ministerstwa Sportu 500 000,00 zł. pozwoliły na szybką realizację inwestycji. Poprawiło to zdecydowanie zaplecze sportowe w gminie.
Przeprowadzenie remontu 3 dróg dojazdowych do gruntów rolnych na stronie północnej Krościenka Wyżnego. Zadanie
to dofinansowane zostało z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 22 000,00 zł a ogólny koszt to prawie
50 000,00 zł.
W dniu 27 maja 2011 r. w Domu Parafialnym odbyło się spotkanie organizacyjne, na którym nastąpiło powołanie Klubu Seniora. Przewodniczącą klubu została Pani Eugenia Tylka.
W dniu 17 czerwca 2011 roku na spotkaniu w Urzędzie Gminy doszło do reaktywowania kapeli „Krościeniacy”. Kapela pod kierownictwem Marka Filara kilkakrotnie koncertowała na uroczystościach gminnych.

 

 

 

ROK 2010

Budowa „Kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Grunwaldzkiej”. Całkowity koszt zadania to 638 000,00 zł. Uzyskaliśmy dotację z funduszu PROW WP w kwocie 371 024,00 zł. Inwestycja pozwoliła na uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne.
Wykonano „Przebudowę drogi gminnej ul. Graniczna wraz z budową chodnika” w Pustynach. Całkowity koszt zadania to kwota 292 000,00 zł. w tym dotacja w wysokości 138 800,00 zł. pozyskana z programu NPODL. Nastąpiła zasadnicza poprawa bezpieczeństwa ruchu.
Wykonano „Rekonstrukcję i translokację pomnika Grunwaldu”. Koszt zadania to 50 417,00 zł. W ramach programu „Leader” uzyskano dotację w kwocie 25 100,00 zł. Obchody 600 rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem odbyły się już przy nowym pomniku.
Wykonano „Remont ul. Marynowskiej” w ramach dotacji wojewody udzielonej na usuwanie skutków powodzi, jaka miała miejsce w maju i czerwcu 2010 roku. Zadanie za kwotę 436 907,00 zł realizowane było wspólnie z powiatem krośnieńskim.
Przeprowadzono remont „Ulicy Polnej w Krościenku Wyżnym”. Całość zakończonych i rozliczonych prac wyniosła około 35 000,00 zł. Gmina otrzymała 17 000,00 zł dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.