Azbest, określany jako ogół minerałów krzemianowych tworzących włókna, ze względu na znaczną odporność na działania czynników chemicznych, ścieranie i wysoką temperaturę oraz słabe przewodnictwo ciepła i prądu stosowany był w budownictwie między innymi jako materiał izolacyjny, do produkcji rur i pokryć dachowych. Badania na azbestem wykazały, że jest on niezdrowy dla ludzkiego i zdrowia i jest przyczyna tzw. pylicy azbestowej, chorób opłucnej
i nowotworów. W związku z powyższym podjęto działania mające na celu usunięcia agresywnego materiału.

W sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest wypowiedział się Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej rozporządzeniem z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) w sposób następujący: Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z miejsca, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej,
a także z terenu prac obowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac
(§6 ust. 2 rozporządzenia jw.).

Mając powyższe na uwadze każdy mieszkaniec gminy Krościenko Wyżne, który podejmuje się prac związanych z usuwaniem materiałów zawierających azbest, ma obowiązek zgłosić ten fakt, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac, do następujących organów administracji publicznej:

  1. Powiatowy Nadzór Budowlany w Kroście, ul. Bieszczadzka 1.
  2. Państwowa Inspekcja Pracy – Oddział w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1.
  3. Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Krośnie, ul. Kisielewskiego 12.

Szczegółowy zakres dokumentacji, którą powinno zawierać zgłoszenie określony jest w §6 ust. 3 przedmiotowego rozporządzenia.