Od dnia 31 marca 2023 roku

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

w Krościenku Wyżnym

będzie czynny w każdy piątek

w godzinach od 13.00 - 19.00.

 

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy oraz realizując obowiązki ustawowe, Gmina Krościenko Wyżne utworzyła Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK).

 

Punkt powstał przy ulicy Południowej w Krościenku Wyżnym, obok parkingu cmentarza parafialnego.

 

 

PSZOK to miejsce, do którego właściciele nieruchomości zamieszkałych, w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami, mogą przywozić odpady tzw. problemowe takie jak:

 • odpady budowlane i rozbiórkowe - odpady z betonu i gruzu wytworzone w czasie remontów oraz styropian,
 • odpady wielkogabarytowe – zużyte meble, stolarka okienna, meble ogrodowe, itp.
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady niebezpieczne – puszki po farbach, lakierach, świetlówki,
 • przeterminowane leki,
 • zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe,
 • zużyte opony, ale tylko z samochodów osobowych,
 • popioły paleniskowe,
 • odpady biodegradowalne – trawa, liście - odbieramy interwencyjnie.

 

Główna zbiórka odpadów biodegradowalnych odbywać się będzie w workach wystawianych na terenie gminy zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów.

 

Pozostałe odpady wyżej wymienione nie będą zbierane podczas tzw. mobilnych zbiórek objazdowych.

 

Taka forma odbioru tego typu odpadów jest podyktowana koniecznością wprowadzenia oszczędności. Poza tym PSZOK znajduje się w dogodnym miejscu, do którego z każdego miejsca w gminie mieszkańcy mają dobry dojazd. Nasza gmina jest na tyle mała, że nie trzeba pokonywać dużych odległości, aby dostarczyć odpady.

 

 

Dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon wprowadzone zostały ograniczenia ilościowe;

 • zużyte opony – można oddać do 4 sztuk z nieruchomości rocznie,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe – do 100 kg z nieruchomości rocznie.

 

Każdy kto przywiezie odpady, zobowiązany będzie okazać się dokumentem tożsamości w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania, a co za tym idzie pochodzenia odpadów. 

 

Odpady mogą być odbierane tylko od mieszkańców gminy Krościenko Wyżne i tylko z gospodarstw domowych. Odpady pochodzące z działalności gospodarczej nie będą przyjmowane. Będzie to weryfikowane przez pracownika przyjmującego odpady na PSZOKu. Ponadto przywożone odpady powinny być posortowane oraz nie mogą zawierać zanieczyszczeń. Jeśli ich stan nie będzie pozwalał na identyfikację, czyli przyporządkowanie do właściwego kodu odpadów, nie zostaną przyjęte.

 

Na terenie PSZOK - u funkcjonował będzie również punkt napraw i przygotowania odpadów do ponownego użycia, co oznacza, że odpady typu szafka, fotel, sofa, stół czy krzesło, po niewielkiej naprawie, zainteresowani mieszkańcy będą mogli nabyć za darmo.

 

Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy niesie za sobą wiele korzyści. Mieszkańcy mają możliwość nieodpłatnego pozbywania się nietypowych i problematycznych odpadów (możliwość korzystania z punktu w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Utworzenie PSZOK- u powinno wyeliminować tworzenie się „dzikich wysypisk śmieci” oraz nielegalnego spalania odpadów w gospodarstwach domowych.

 

UWAGA!

PSZOK nie będzie wysypiskiem śmieci. Będzie to ogrodzone, objęte monitoringiem wizyjnym, zadbane i czyste miejsce, nad którym nadzór pełnić będą wykwalifikowani pracownicy, a odpady dostarczane przez mieszkańców będą przyjmowane w wyznaczonych godzinach i na bieżąco odbierane przez wyspecjalizowaną firmę.

 

Gmina Krościenko Wyżne w ramach projektu pn. „Budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” w ramach którego wspólnie z innymi gminami powstają Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, utworzyła Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Całkowity koszt zadania Budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych powstającego na terenie Gminy Krościenko Wyżne wyniósł -  525 824,99 zł.

Wysokość dofinansowania: 403 006,01 zł.