Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy oraz realizując obowiązki ustawowe, Gmina Krościenko Wyżne utworzyła Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK).

Punkt powstał przy ulicy Południowej w Krościenku Wyżnym, obok parkingu cmentarza parafialnego.  Jest otwarty w każdy piątek w godzinach od 13.00 do 19.00.

PSZOK to miejsce, do którego właściciele nieruchomości zamieszkałych, w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami, mogą przywozić odpady tzw. problemowe takie jak:

 • odpady budowlane i rozbiórkowe  - odpady z betonu i gruzu wytworzone w czasie remontów oraz styropian,
 • odpady biodegradowalne – trawa, liście,
 • odpady wielkogabarytowe – zużyte meble, stolarka okienna, meble ogrodowe, itp.
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady niebezpieczne – puszki po farbach, lakierach, świetlówki,
 • przeterminowane leki,
 • zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe,
 • zużyte opony, ale tylko z samochodów osobowych,
 • popioły paleniskowe.

Wyżej wymienione odpady nie będą zbierane podczas tzw. mobilnych zbiórek objazdowych.

Wyjątek stanowią odpady biodegradowalne, które będą zbierane zarówno w workach, wystawianych na terenie gminy, zgodnie z harmonogramem, jak również w PSZOK – u.

Taka forma odbioru tego typu odpadów jest podyktowana koniecznością wprowadzenia oszczędności. Poza tym PSZOK znajduje się w dogodnym miejscu, do  którego z każdego miejsca w gminie mieszkańcy mają dobry dojazd. Nasza gmina jest na tyle mała, że nie trzeba pokonywać dużych odległości, aby dostarczyć odpady.

 

 

Dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon wprowadzone zostały ograniczenia ilościowe;

 • zużyte opony – można oddać do 4 sztuk z nieruchomości rocznie,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe – do 100 kg z nieruchomości rocznie.

 

Odpady mogą być odbierane tylko od mieszkańców gminy Krościenko Wyżne i tylko z gospodarstw domowych. Odpady pochodzące z działalności gospodarczej nie będą przyjmowane. Będzie to weryfikowane przez pracownika przyjmującego odpady na PSZOKu. Ponadto przywożone odpady powinny być posortowane oraz nie mogą zawierać zanieczyszczeń. Jeśli ich stan nie będzie pozwalał na identyfikację, czyli przyporządkowanie do właściwego kodu odpadów, nie zostaną przyjęte.

Na terenie PSZOK - u funkcjonował będzie również punkt napraw i przygotowania odpadów do ponownego użycia, co oznacza, że odpady typu szafka, fotel, sofa, stół czy krzesło, po niewielkiej naprawie, zainteresowani mieszkańcy będą mogli nabyć za darmo.

Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy niesie za sobą wiele korzyści. Mieszkańcy mają możliwość nieodpłatnego pozbywania się nietypowych i problematycznych odpadów (możliwość korzystania z punktu w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Utworzenie PSZOK- u powinno wyeliminować tworzenie się „dzikich wysypisk śmieci” oraz nielegalnego spalania odpadów w gospodarstwach domowych.

 

W ostatnim czasie wiele kontrowersji budzą zmiany w gospodarce odpadami. Między innymi wzrost kosztów systemu gospodarowania odpadami. Niestety wszyscy zostaliśmy zaskoczeni takim dużym wzrostem cen. Jakkolwiek spodziewaliśmy się podwyżek, to jednak nie aż tak wysokich. Przełożyło się to na wysokość stawki za odpady, które w 2019 roku będą następujące:

 • 14,00 zł od jednego mieszkańca na miesiąc w przypadku gdy właściciel prowadzi segregację odpadów oraz
 • 28,00 zł od jednego mieszkańca na miesiąc w przypadku gdy właściciel nie segreguje odpadów.

W tym miejscu pozwolę sobie przypomnieć, jakie czynniki miały największy wpływ na ten wzrost cen. Między innymi brak konkurencji wśród firm zajmujących się odbieraniem i transportem odpadów oraz konieczność transportowania odpadów zmieszanych i biodegradowalnych do RIPOK w Krośnie, a odpadów segregowanych do Zakładu  Zagroda w Strzyżowie. Na dzień dzisiejszy, nie ma żadnej innej konkurencyjnej instalacji, do której moglibyśmy oddawać odpady.

Niewątpliwie równie istotny wpływ na wzrost wysokości stawki opłat za odpady, mają ilości oddawanych odpadów przez mieszkańców. Spośród wszystkich frakcji odpadów jakie są zbierane, najwięcej jest biodegradowalnych i zmieszanych. Z analizy wydatków poniesionych przez gminę w 2018 roku na odbiór i zagospodarowanie odpadów, wynika, że odpady zmieszane stanowią aż 41 % wszystkich wydatków, odpady biodegradowalne 30%, a segregowane tylko 12 %.

Poniższy wykres obrazuje procentowy udział wydatków, w rozbiciu na poszczególne frakcje odpadów.

 

 

Ilości odpadów biodegradowalnych zbieranych na terenie Gminy Krościenko Wyżne są największe w porównaniu do ościennych gmin.
Na potwierdzenie tej tezy, poniżej przedstawiam wykres obrazujący ilości odpadów BIO w poszczególnych gminach.

 

 

Jak widać w większości gmin, te ilości są minimalne. W Gminie Krościenko Wyżne jest to wyraźnie największa ilość odpadów biodegradowalnych. Mieszkańcy ościennych gmin z powodzeniem kompostują ten rodzaj odpadu. Stąd prośba do wszystkich mieszkańców naszej gminy o podjęcie próby kompostowania odpadów biodegradowalnych. Dzięki tym działaniom, możemy znacznie zmniejszyć ilości tego rodzaju odpadów, a co za tym idzie mieć realny wpływ na obniżenie stawki za odpady. Na koniec każdego kwartału w urzędzie gminy analizowane będą  poszczególne ilości odpadów oraz wydatki i nie wykluczamy obniżenia stawki, jeśli będzie taka możliwość. Zaznaczam jednak, że dużo zależy od postawy i dobrych chęci mieszkańców.

Ponadto zwracam uwagę na fakt, że na terenie naszej gminy, zbieramy zbyt mało odpadów segregowanych. Od kilku lat ilości oddawanych odpadów segregowanych nie ulega zmianie i pozostałe na takim samym, niskim poziomie. To również ma znaczący wpływ na wzrost cen za odpady.

Kończąc ten artykuł zachęcam wszystkich mieszkańców  do prowadzenia dokładniejszej, bardziej świadomej segregacji odpadów w swoich gospodarstwach. Możemy przecież, poprzez zmianę własnych zachowań, wytworzyć w sobie nawyki takiego postępowania, które przyczynią się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska w naszym najbliższym otoczeniu, a co za tym idzie zmniejszenia ilości odpadów, które generują tak duże koszty.

 

Agnieszka Pelczar

W dniu wczorajszym, tj. 12.12.2018 r. odbyło się XXV zebranie Rady Sołeckiej Sołectwa Krościenko Wyżne. Podczas spotkania Sołtys - p. Bolesław Pudłowski podsumował zmierzającą ku końcowi kadencję obecnej Rady Sołeckiej. Na zaproszenie p. Sołtysa w zebraniu udział wzięli: p. Mateusz Liput - Wójt Gminy, p. Jan Omachel - Z-ca Wójta, p. Krzysztof Podkul - Przewodniczący Rady Gminy oraz ks. proboszcz Wiesław Kałamarz. Z racji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia uczestnicy zebrania złożyli sobie życzenia i połamali się opłatkiem.

 

 

 

W dniu 11 grudnia 2018 r. Wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz wręczyła ordery, odznaczenia państwowe oraz wyróżnienia honorowe zasłużonym mieszkańcom województwa.

Wśród grona osób odznaczonych znalazł się Pan Jan Omachel - Z-ca Wójta Gminy Krościenko Wyżne. Został uhonorowany Medalem za Długoletnią Służbę (XXX lat). W tym ważnym dniu Panu Janowi towarzyszył Wójt Gminy Krościenko Wyżne - p. Mateusz Liput.

Panu Janowi Omachlowi gratulujemy tak wspaniałego wyróżnienia, które ukazuje jego zasługi i oddanie w służbie na rzecz lokalnej społeczności.

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 8 listopada 2018 r. w dniu 19 listopada 2018 r. odbyła się I sesja nowej Rady Gminy Krościenko Wyżne.

I Sesję Rady Gminy Krościenko Wyżne nowej kadencji otworzył radny senior Bolesław Pudłowski. Sesja rozpoczęła się od wręczenia przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze. Zaświadczenie o wyborze otrzymał też Wójt Gminy Mateusz Liput. W trakcie sesji radni Gminy Krościenko Wyżne złożyli ślubowanie oraz wybrali spośród siebie Przewodniczącego Rady, którym został radny Krzysztof Podkul. W głosowaniu tajnym 12 radnych opowiedziało się za przyjęciem kandydatury Krzysztofa Podkula na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy Krościenko Wyżne.

Jednym z punktów I sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne było również złożenie ślubowania przez wójta. W związku ze złożeniem ślubowania przed Radą Gminy Krościenko Wyżne, Pan Mateusz Liput objął obowiązki Wójta Gminy Krościenko Wyżne. W swoim wystąpieniu skierowanym do mieszkańców i radnych Wójt Gminy przywołując słowa gen. Władysława Andersa poprosił: „odrzućmy wszystko co nas dzieli i bierzmy wszystko co nas łączy”.