Uprzejmie informujemy, iż Gmina Krościenko Wyżne zakończyła realizację zadania pn.: "Remont drogi wewnętrznej, działka nr ewid. 1853 w Krościenku Wyżnym", tj. ul. Zagórze.
Zakres prac objął w szczególności wykonanie:

  • robót ziemnych i przygotowawczych,
  • podbudowy,
  • nawierzchni.

Zadanie zostało zrealizowane przez Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.

 

Rusza kolejna edycja konkursu na najpiękniejszy ogród, detal ogrodowy lub balkon w naszej gminie.

Głównym założeniem konkursu jest docenienie mieszkańców, którzy dbając o otoczenie swoich posesji przyczyniają się do poprawy estetyki gminy.

Jak zwykle dla tych, którzy mają najlepsze pomysły i wkładają najwięcej pracy w wygląd otoczenia swoich budynków i mieszkań przewidziane są atrakcyjne nagrody ufundowane przez Gminę Krościenko Wyżne.

Poniżej zamieszczamy pełny tekst regulaminu konkursu i formularz zgłoszenia, który należy wypełnić i złożyć w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy – pokój nr 3 (sekretariat) lub listownie na adres: Urząd Gminy Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne.

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym prawa do wizerunku.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

 

Załączniki:

Regulamin konkursu "Piękny Ogród 2021" - do pobrania

Formularz zgłoszenia udziału i klauzula RODO - do pobrania

Wójt Gminy Krościenko Wyżne zaprasza wszystkich mieszkańców gminy zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w ramach programu "Czyste Powietrze" na spotkanie, które odbędzie się w dniu 21 czerwca br. o godz. 16:30 w sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym.

Podczas wspomnianego spotkania zostaną przedstawione informacje w przedmiocie pozyskiwania środków m.in. na wymianę starego pieca na nowy, prac termomodernizacyjnych budynku (docieplenie, wymianę okien i drzwi) oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu.

Urząd Gminy w Krościenku Wyżnym informuje mieszkańców gminy, iż w czerwcu 2021 roku, rozpoczną się kontrole przydomowych kompostowników, celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika oraz kompostowania w nim bioodpadów, stanowiących odpady komunalne. Kontrole będą dotyczyć wyłącznie właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali posiadanie kompostownika w złożonej deklaracji i korzystają z ulgi.

Kontrole przeprowadzane będą przez pracowników Urzędu Gminy  Krościenko Wyżne, którzy będą posiadać stosowne upoważnienie do kontroli wydane przez Wójta Gminy Krościenko Wyżne oraz legitymacje służbowe. Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić dokonanie oględzin.

Stosownie do postanowień art. 6k ust. 46 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 roku poz. 888 z późn. zm.) w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie;

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub

3) uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, ze stanem faktycznym,

Wójt, w drodze decyzji orzeka, utratę prawa do zwolnienia.

Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Gminne Biuro Spisowe w Krościenku Wyżnym w najbliższy piątek (tj. 11 czerwca) w godz. od 10.00 do 14.00 zaprasza mieszkańców Gminy Krościenko Wyżne do mobilnego punktu spisowego zlokalizowanego w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne w sali nr 13.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań jest obowiązkowy.

Spis będzie przeprowadzany do końca września br.

Ważne - do dokonania spisu potrzebna jest znajomość numerów PESEL wszystkich domowników!

Obowiązuje maseczka ochronna i zachowanie dystansu.

Serdecznie zapraszamy.