Przedkładam Państwu do zapoznania się „Raport o stanie Gminy Krościenko Wyżne za 2018 rok”, który przygotowany został zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). W myśl przepisów tej ustawy wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy „Raport o stanie gminy”. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii realizowanych przez Gminę Krościenko Wyżne i jej jednostki organizacyjne, uchwał Rady Gminy i funduszu sołeckiego. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium.

Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. W tym celu składa się do Przewodniczącego Rady Gminy Krościenko Wyżne pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Wzór zgłoszenia w załączeniu. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń otrzymanych przez Przewodniczącego Rady. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem i do wzięcia udziału w debacie.

Wójt Gminy Krościenko Wyżne – Mateusz Liput

 

„Raport o stanie Gminy Krościenko Wyżne za 2018 rok” - do pobrania

Zgłoszenie udziału w debacie nad raportem - do pobrania

W dniu 16 kwietnia br. wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz otworzyła szkolenie obronne organizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Odbywające się w formie konferencyjnej szkolenie skierowanie było do pracowników organów administracji rządowej, władz samorządowych oraz przedstawicieli administracji samorządowej, mających w swoim zakresie kompetencji podejmowanie działań na rzecz obronności państwa. Naszą gminę reprezentował Wójt Mateusz Liput.

Dzisiejsza konferencja jest kontynuacją zaplanowanych na ten rok działań związanych z prowadzeniem przedsięwzięć szkoleniowych w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Szkolenie obronne administracji publicznej w formie zajęć teoretycznych, oprócz doskonalenia funkcjonowania w ramach sformalizowanych procedur, ma również wskazywać na racjonalne działania w sytuacji zmiany stanów gotowości obronnej państwa  – podkreśliła wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz.

 

 

Szkolenie podzielone było na trzy części. W części pierwszej uczestnicy mogli wysłuchać wystąpień prof. dr hab. inż. Waldemara Kitlera z Akademii Sztuki Wojennej nt. „System obronny państwa. Unormowania prawne i zadania organów administracji publicznej związane z funkcjonowaniem systemu obronnego w czasie pokoju” oraz  „Kompetencje, zasady działania oraz zadania organów samorządu terytorialnego w systemie bezpieczeństwa narodowego w warunkach pokoju, kryzysu i konfliktu zbrojnego”.

W drugiej części ww. prelegent przedstawił trzeci temat dot. przygotowania systemu kierowania obroną państwa. Kolejnym  prelegentem w tej części był zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa  Krzysztof Malesa,  który przedstawił temat „Rola i zadania organów administracji publicznej w województwie w systemie zarządzania kryzysowego NATO i UE”.

W trzeciej części zastępca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie ppłk Zbigniew Winiarski przedstawił zagadnienia pn. „Oczekiwania i potrzeby jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP na terenie województwa podkarpackiego w zakresie wsparcia przez administrację publiczną procesu mobilizacyjnego rozwinięcia”, a  następnie – w zastępstwie dowódcy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej ppłk Tomasz Poninkiewicz zaprezentował temat „Zasady użycia wydzielonych sił i środków jednostek wojskowych w ramach wsparcia działań organów administracji publicznej, Policji i Straży Granicznej w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa narodowego”.

Źródło: www.rzeszow.uw.gov.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym mieniła się dzisiaj wieloma odcieniami błękitu… Wszystko za sprawą obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, w które z wielkim zaangażowaniem włączyła się społeczność szkolna.
Całą inicjatywę wsparł swoją obecnością Wójt Gminy Krościenko Wyżne - Mateusz Liput, który aktywnie uczestniczył w każdym etapie imprezy.

Uroczystości rozpoczął spacer najmłodszych uczniów szkoły, którzy przemaszerowali po okolicy, trzymając w ręku niebieskie baloniki – symbol solidaryzowania się z osobami dotkniętymi autyzmem. Ponadto, młodzież obejrzała część artystyczną w wykonaniu uczennic naszej szkoły pod tytułem „Niebieski ptak”, który w minimalistycznej formie przekazał maksimum treści – w poruszających obrazach ukazał problemy, z jakimi na co dzień zmagają się osoby dotknięte autyzmem. Z prelekcją wystąpiła także Izabela Pesz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Klub Rodziców Autyzm Krosno” – w bardzo ciekawy, a jednocześnie pełen osobistych dygresji sposób wyjaśniła młodzieży szkolnej zagadnienia związane z szeroko pojętym spektrum autyzmu. Na koniec spotkania wręczono nagrody uczniom, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym „Autyzm – wiem, rozumiem, pomagam”. Ten niezwykle emocjonujący dzień zakończył kiermasz niebieskich słodkości, z którego dochód przeznaczony zostanie na zakup pomocy terapeutycznych dla dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem, uczących się w naszej szkole.

 

 

Niezwykle budującym jest fakt, że lokalna społeczność, począwszy od uczniów, poprzez rodziców, nauczycieli i władze gminy, tak żywo interesuje się ważnym społecznie tematem, nie pozostając obojętnym na takie inicjatywy.