Jest nam bardzo miło poinformować, iż jako organ prowadzący Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym – otrzymaliśmy w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dofinansowanie w wysokości 80 tys. zł.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na budowę nowoczesnej stołówki szkolnej i jej wyposażenie, tak, aby nasze dzieci mogły w jak najlepszych warunkach korzystać z przygotowanych posiłków.

Poniżej zamieszczamy protokół z przeprowadzonej oceny wniosków o wsparcie finansowe w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek  i miejsc spożywania posiłków na rok 2019.

 

Protokół

Podstawa prawna:

Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  latach 2019–2023 (M.P.2018.1007);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek  i miejsc spożywania posiłków (Dz.U.2019.267);
Porozumienie nr 2/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty zadań Wojewody Podkarpackiego w ramach modułu 3 Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
Decyzja Podkarpackiego Kuratora Oświaty Nr 8/2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania zespołu do oceny wniosków organów prowadzących w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

 1. W dniach 15 – 30 maja 2019 r. Zespół dokonał analizy, oceny formalnej i merytorycznej 144 wniosków organów prowadzących, dla 396 szkół, na całkowity koszt zadań w kwocie 25 891 030,13 zł, w tym na kwotę wsparcia finansowania  – 20 237 246,68 zł.
 2. W wyniku przeprowadzonej analizy wniosków uwzględniając zapisy zawarte ww. rozporządzeniu, 95 wniosków organów prowadzących, dla 281 szkół, nie podlegały ocenie zespołu w następujących powodów:

1) Wniosek nie podlegał ocenie, ponieważ nie zawierał wszystkich elementów zawartych w § 6 przedmiotowego rozporządzenia, np.:

 • wykaz szkół objętych wnioskiem,
 • kosztorysu dla poszczególnych szkół.

2) Wniosek nie podlegał ocenie, ponieważ kalkulacja kosztów realizacji zadania naruszała § 6 ust. 2 pkt 5 lit. h,  w związku z § 4 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia, gdyż wykazane wydatki nie były wydatkami bieżącymi w rozumieniu przepisu. W przedstawionych kalkulacjach planowanych kosztów realizacji są zakupy majątkowe (powyżej 10 000 zł.) pokrywane ze środków beneficjentów i budżetu państwa.

 1. Do oceny formalnej i oceny merytorycznej  skierowanych zostało 49 wniosków organów prowadzących, dla 115 szkół.
 2. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej odrzucone zostały wnioski 3 organów prowadzących, dla 9 szkół, które posiadały braki formalne:
 • wniosek organu prowadzącego został podpisany przez osobę nieupoważnioną do jego reprezentowania (brak stosownego upoważnienia),
 • złożenie przez organ prowadzący więcej niż jednego wniosku na 2019 rok,
 • niezapewnienie przez organ prowadzący w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem wkładu własnego,
 • złożenie wniosku przez organ prowadzący dla zespołu szkół (powinno być dla szkoły podstawowej).
 1. Zespół dokonał oceny merytorycznej 46 wniosków organów prowadzących, dla 106 szkół i przyznał dla poszczególnych szkół odpowiednio liczbę punktów od 8 do 20.
 2. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej i losowania (§ 10 ust. 5 ww. rozporządzenia), w oparciu o kwotę środków przyznanych przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania dla województwa podkarpackiego (2 684 864,00 zł), Zespół rekomenduje 20 wniosków organów prowadzących, dla 40 szkół, do otrzymania wsparcia finansowego  w łącznej wysokości 2 683 435,83 zł.

Wykaz organów prowadzących zatwierdzonych do udzielenia wsparcia, uszeregowany malejąco według przyznanej liczby punktów zgodnie z oceną merytoryczną, ze wskazaniem w odniesieniu do każdej ze szkół wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego.

Źródło: www.ko.rzeszow.pl

Urząd Gminy Krościenko Wyżne informuje o wyborach na ławników kadencji 2020-2023. TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW – 30 CZERWCA 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w 2015 r. Przy wyborach ławniczych zastosowanie mają przepisy art. 158, Rozdziału 7, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.).
Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Krośnie (znak A-0130/19 z dnia 20 maja 2019 r.) Rada Gminy Krościenko Wyżne dokona wyboru na nową kadencję:

 

 • 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Krośnie,
 • 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Krośnie Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
 • 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Krośnie.

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, ze ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru do 30 czerwca 2019 r. 

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną do rady gminy po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 162 § 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Zgodnie z art. 162 § 7a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgodnie z art. 162 § 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne, pok. 11 w godzinach urzędowania. Karty zgłoszenia oraz wzory oświadczeń dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy Krościenko Wyżne – www.kroscienkowyzne.pl oraz na stronie BIP. Informacje związane z wyborem ławników udzielane są w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne – pok. 11, tel. 13 43 151 90, wew. 20.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa - przeczytaj

 

Załączniki do pobrania:

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Lista osób popierających zgłoszenie kandydata na ławnika

Oświadczenie kandydata na ławnika o niekaralności

Oświadczenie kandydata na ławnika o władzy rodzicielskiej

 

Przedkładam Państwu do zapoznania się „Raport o stanie Gminy Krościenko Wyżne za 2018 rok”, który przygotowany został zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). W myśl przepisów tej ustawy wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy „Raport o stanie gminy”. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii realizowanych przez Gminę Krościenko Wyżne i jej jednostki organizacyjne, uchwał Rady Gminy i funduszu sołeckiego. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium.

Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. W tym celu składa się do Przewodniczącego Rady Gminy Krościenko Wyżne pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Wzór zgłoszenia w załączeniu. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń otrzymanych przez Przewodniczącego Rady. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem i do wzięcia udziału w debacie.

Wójt Gminy Krościenko Wyżne – Mateusz Liput

 

„Raport o stanie Gminy Krościenko Wyżne za 2018 rok” - do pobrania

Zgłoszenie udziału w debacie nad raportem - do pobrania