W dniu 23 lutego w sali Domu Ludowego w Pustynach odbyło się Zebranie Wiejskie sołectwa Pustyny. Wzięli w nim udzial: Mateusz Liput - Wójt Gminy Krościenko Wyżne, Jan Omachel - Zastępca Wójta Gminy, Mateusz Podkul - Sekretarz Gminy, Beata Najbar - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Stanisław Ziomek - Sołtys sołectwa Pustyny.

Po otwarciu zebrania, wyborze przewodniczącego i protokolanta, sołtys przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej w 2019 r. W kolejnym punkcie Wójt Gminy przedstawił informację na temat rozpoczętych konsultacji w sprawie zmiany granic, dotyczących terenu byłego lotniska "Iwonicz". Wójt wraz zastępcą szczegółowo omówili obecną sytuację oraz przebieg negocjacji z Miastem Krosno, co do ewentualnego odkupienia przez Gminę Krościenko Wyżne 18.47 ha terenów byłego lotniska.

Przypominamy, iż konsultacje w kwestii zmiany granic trwają do 5 marca br. Ankiety konsultacyjne można wypełnić w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne lub filii GBP w Pustynach. Druk można pobrać również że strony internetowej tutejszego urzędu.

 

 

W dniu 15 lutego 2020 r. w sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym odbyła się konferencja pszczelarska. Organizatorami wydarzenia byli Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale oraz  Sejmik Województwa Podkarpackiego. Patronat honorowy nad konferencją objął Wójt Gminy Krościenko Wyżne.

 

 

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem o czym świadczy fakt, iż uczestniczyło w nim blisko 150 osób. Organizatorów reprezentowali Jerzy Borcz - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Robert Pieszczoch – Dyrektor PODR w Boguchwale, Mateusz Liput - Wójt Gminy Krościenko Wyżne oraz Jan Omachel – Z-ca Wójta.

Podczas konferencji referaty wygłosili: dr hab. Krzysztof Olszewski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, lek. weterynarii – Paweł Rosenbeiger – starszy inspektor ds. zdrowia i ochrony zwierząt, Jerzy Borcz – dyrektor KOWR w Rzeszowie.

 

W minioną sobotę (15.02) o godz. 17:00 odśpiewaniem Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związku OSP RP rozpoczęło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne za 2019 r.
Andrzej Glazar - prezes krościeńskich strażaków powitał gości, wśród których znaleźli się n.in.: Andrzej Skiba - Prezes WFOŚiGW w Rzeszowie, Dariusz Sobieraj - Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Marek Aftanas - Radny Powiatu Krośnieńskiego, Mateusz Liput - Wójt Gminy Krościenko Wyżne, Krzysztof Podkul - Przewodniczący Rady Gminy, st. bryg. Mariusz Bieńczak - Komendant Miejski PSP w Krośnie, Lucjan Fejkiel - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ Solidarność, Mateusz Podkul - Sekretarz Gminy Krościenko Wyżne, Eugeniusz Such - Wiceprzewodniczący Rady Gminy.

 

 

Podczas spotkania dokonano podsumowania działalności jednostki z Krościenka Wyżnego w 2019 r. OSP Krościenko Wyżne skorzystała w ubiegłym roku z wielu dofinansowań, a przy wsparciu m.in. Gminy Krościenko Wyżne zakupiła średni samochód ratowniczo - gaśniczy. Po odczytaniu sprawozdań z działalności i planu na rok bieżący, udzielono absolutorium Zarządowi za 2019 r.

 

 

Początek każdego roku to czas organizowania przez Ochotnicze Straże Pożarne Walnych Zebrań Sprawozdawczych. Podczas tego typu spotkań dokonuje się podsumowania i oceny minionego roku. Wyznacza się cele i plany na nadchodzący czas oraz dyskutuje się o problemach i sukcesach danej jednostki.

W dniu 8 lutego br. w remizie OSP Pustyny odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP tamtejszej jednostki. Otwarcia dokonał Krzysztof Podkul - Prezes Zarządu OSP w Pustynach.

Poza licznie zgromadzonymi druhami i druhnami OSP udział w zebraniu wzięli zaproszeni goście: Mateusz Liput - Wójt Gminy Krościenko Wyżne,  Jan Omachel - Z-ca Wójta,  Mateusz Podkul – Sekretarz Gminy i Elżbieta Florek – pracownik Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

Podczas zebrania przedstawiono sprawozdania i przyjęto plan działalności i plan finansowy na 2020 rok. Udzielono również absolutorium zarządowi jednostki za okres sprawozdawczy. Wręczono odznaczenia dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarnej oraz statuetki dla strażaków.