W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne odbyło się podpisanie umów pomiędzy jednostkami OSP z terenu powiatu krośnieńskiego, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Wśród trzech jednostek, które otrzymały dofinansowanie, znalazła się Ochotnicza Straż Pożarna w Krościenku Wyżnym, która przeznaczy dotację na realizację zadania pn.: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Krościenko Wyżne celem zwiększenia potencjału technicznego.

Umowę ze strony OSP, w obecności Prezesa WFOŚiGW – Adama Skiby oraz Wójta Gminy Krościenko Wyżne – Mateusza Liputa, podpisali: Andrzej Glazar – prezes oraz Agnieszka Wójcik – skarbnik jednostki.

 

Gminne Biuro Spisowe w Krościenku Wyżnym w najbliższą sobotę (tj. 18 września) zaprasza mieszkańców Gminy Krościenko Wyżne do punktu spisowego zlokalizowanego w Budynku Użyteczności Publicznej w Pustynach (Filia Biblioteki).

Punkt spisowy będzie czynny od godz. 1000 do godz. 1300.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań jest obowiązkowy.

Spis będzie przeprowadzany do końca września br.

Ważne - do dokonania spisu potrzebna jest znajomość numerów PESEL wszystkich domowników!

Obowiązuje maseczka ochronna i zachowanie dystansu.

Serdecznie zapraszamy.

Do końca 2021 roku mieszkańcy Podkarpacia powinni wymienić mające więcej niż 10 lat lub nieposiadające tablicy znamionowej piece na paliwo stałe, tzw. „kopciuchy” na nowoczesne, ekologiczne kotły.

Od 1 czerwca 2018 r. na terenie województwa podkarpackiego obowiązuje uchwała Nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzania na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie instalacji, w których następuje spalanie paliw (uchwała antysmogowa), której celem jest ograniczenie tzw. niskiej emisji z sektora komunalno-bytowego, będącej główną przyczyną przekroczeń norm jakości powietrza w naszym województwie.

Uchwała wprowadziła okresy przejściowe na wymianę starych, wysokoemisyjnych kotłów c.o. (tzw. kopciuchów). W efekcie jej działania do końca 2027 roku w województwie nie powinny funkcjonować kotły na paliwo stałe, niespełniające standardów emisyjnych klasy 5.

Zatem, mieszkańcy Gminy Krościenko Wyżne, jeśli posiadacie:

 • kocioł na węgiel lub drewno, który nie spełnia wymogów co najmniej klasy 3, to do 1 stycznia 2022 roku musicie go wymienić. Stary kocioł można zastąpić: ogrzewaniem gazowym, elektrycznym, pompą ciepła, kotłem na lekki olej opałowy lub kotłem na węgiel czy drewno spełniającym wymogi ekoprojektu;
 • kocioł na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4, to należy go wymienić do 1 stycznia 2028 roku;
 • kocioł na węgiel lub drewno klasy 5, to można go używać bezterminowo;
 • kominek, to od 1 stycznia 2023 roku będzie dopuszczone używanie tylko urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej powinny być zapisane w dokumentacji technicznej lub instrukcji kominka lub pieca. Urządzenia grzewcze, które nie spełniają tych wymagań, będą musiały zostać wyposażone w urządzenia redukujące emisję pyłu np. elektrolity.

Ponadto od 1 czerwca 2018 r. we wszystkich instalacjach wskazanych w uchwale antysmogowej zakazuje się stosowania paliw, które nie spełniają wyznaczonych kryteriów jakościowych, tj.:

 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • paliw o uziarnieniu poniżej  5 mm i zawartości popiołu powyżej 12%,
 • biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%, więc spalanie paliw stałych, tj. węgiel czy drewno odpowiedniej jakości jest dopuszczone. 

Kary

 • Osoba naruszająca przepisy uchwały antysmogowej może być ukarana mandatem do 500 zł lub grzywną do 5 000 zł.
 • Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu na podstawie art. 225 kodeksu karnego.

Skąd wziąć pieniądze na wymianę kotła?

Można skorzystać z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, w ramach którego oferowane są dotacje do wymiany kotłów, montażu OZE oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w punkcie konsultacyjno-informacyjnego w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne, który jest czynny w poniedziałki w godzinach 14:00 do 16:00 oraz w piątki w godzinach od 8.00 do 15.00, pokój nr 7, tel. (13) 431 51 90 wew. 17.

 

Uchwała Nr LII-869-18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego - pobierz

http://www.powietrze.podkarpackie.pl/

Ulotka nr 1 - pobierz

Ulotka nr 2 - pobierz

Ulotka nr 3 - pobierz

Ulotka nr 4 - pobierz

Ulotka nr 5 - pobierz

 

W ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół", dla których organem prowadzącym jest Gmina Krościenko Wyżne, o stypendium mogli ubiegać się uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,3 w przypadku uczniów klas IV-VI oraz 5,2 w przypadku uczniów klas VII i VIII.

Prawo do ubiegania się o stypendium mieli też uczniowie, którzy na świadectwie szkolnym uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,5 w przypadku uczniów klas IV-VIII oraz dodatkowo spełnili jedno z następujących kryteriów:

 1. reprezentowali szkołę i zajęli I, II lub III miejsce w konkursie lub olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim;
 2. reprezentowali szkołę i zajęli I, II lub III miejsce w konkursie, zawodach sportowych na szczeblu rejonowym lub wyższym albo I, II lub III miejsce w konkursach artystycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

W tym roku szkolnym w gronie laureatów znaleźli się

 1. Aleksandra Haduch
 2. Filip Ciołkowski
 3. Julia Karaś
 4. Konrad Wnęk
 5. Kamila Boczar
 6. Piotr Mika
 7. Agata Lorens
 8. Michał Omachel
 9. Szymon Nowak
 10. Natalia Czyżowska
 11. Stanisław Gaj
 12. Maria Gaj
 13. Antoni Gaj
 14. Gabriela Borek
 15. Julia Prajzner
 16. Joanna Omachel
 17. Franciszek Bargiel
 18. Jakub Sajdak
 19. Emilia Albrycht
 20. Dominika Starzak
 21. Monika Dudka
 22. Aleksandra Pelczar
 23. Lena Suti
 24. Zuzanna Findysz
 25. Weronika Pelczar
 26. Blanka Słowik

Na spotkaniu, które odbyło się 1 września 2021 r. Wójt Gminy Krościenko Wyżne Pan Mateusz Liput wręczył stypendystom akty nadania i nagrody.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

 

W dniu dzisiejszym (03.09) koło sklepu "Zielony Koszyk", przy ul. Kasztanowej w Krościenku Wyżnym znaleziono błąkającego się pieska.

Właściciela prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Krościenko Wyżne pod numerem tel. 134315190 (w godzinach urzędowania).