W niedzielę 12 lipca br., odbyła się II tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jak wszyscy wiemy uczestniczyli w niej urzędujący prezydent Andrzej Duda oraz Rafał Trzaskowski. Chociaż PKW nie podała jeszcze oficjalnego wyniku wyborów, przekazujemy poniżej oficjalne dane na temat wyniku głosowania w naszej Gminie.

 

Mieszkańcy Gminy Krościenko Wyżne podobnie jak w I turze oddawali swoje głosy w 4 obwodach głosowania. Komisje obwodowe mieściły się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym (1 i 2), Przedszkolu Samorządowym im. Wandy Chotomskiej (3) oraz sali Domu Ludowego w Pustynach (4). Z możliwości głosowania korespondencyjnego skorzystało 73 mieszkańców gminy.

Wskaźnik frekwencji w naszej gminie wyniósł 68,85% w powiecie krośnieńskim 66,99 % natomiast w województwie podkarpackim 66,49%.

Poniżej przedstawiam, jak kształtowały się głosy mieszkańców Gminy Krościenko Wyżne oddane na poszczególnych kandydatów:

DUDA Andrzej Sebastian - 2 175 głosów – 73,18%

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz – 797 głosy – 26,82%

Dziękuję serdecznie wszystkim mieszkańcom za liczne uczestnictwo w wyborach tak w pierwszej, jak i drugiej turze.

 

Mateusz Liput

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

 

Na podstawie art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, co następuje: W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. każdy wyborca może głosować korespondencyjnie.

Więcej informacji o wyborach można uzyskać klikając baner "Wybory prezydenckie 2020" po prawej stronie, lub w załącznikach poniżej.

 

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dot. zgłoszenia głosowania korespondencyjnego.

 

Formularz zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju.

 

 

 

Przedkładam Państwu do zapoznania się „Raport o stanie Gminy Krościenko Wyżne za 2019 rok”, który przygotowany został zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713). W myśl przepisów tej ustawy wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy „Raport o stanie gminy”. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii realizowanych przez Gminę Krościenko Wyżne i jej jednostki organizacyjne, uchwał Rady Gminy i funduszu sołeckiego. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium.

Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. W tym celu składa się do Przewodniczącego Rady Gminy Krościenko Wyżne pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń otrzymanych przez Przewodniczącego Rady. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem i do wzięcia udziału w debacie.

Wójt Gminy Krościenko Wyżne – Mateusz Liput

 

„Raport o stanie Gminy Krościenko Wyżne za 2019 rok” - do pobrania

Zgłoszenie udziału w debacie nad raportem - do pobrania

Klauzula informacyjna - do pobrania

 

Gmina Krościenko Wyżne w ramach 2 etapu projektu "Zdalna Szkoła" otrzymała dofinansowanie w wysokości 55 000 zł.
Dotacja zostanie przeznaczona na zakup laptopów dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym oraz Przedszkola Samorządowego im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym.

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.