W minioną sobotę (15.02) o godz. 17:00 odśpiewaniem Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związku OSP RP rozpoczęło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Krościenko Wyżne za 2019 r.
Andrzej Glazar - prezes krościeńskich strażaków powitał gości, wśród których znaleźli się n.in.: Andrzej Skiba - Prezes WFOŚiGW w Rzeszowie, Dariusz Sobieraj - Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Marek Aftanas - Radny Powiatu Krośnieńskiego, Mateusz Liput - Wójt Gminy Krościenko Wyżne, Krzysztof Podkul - Przewodniczący Rady Gminy, st. bryg. Mariusz Bieńczak - Komendant Miejski PSP w Krośnie, Lucjan Fejkiel - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ Solidarność, Mateusz Podkul - Sekretarz Gminy Krościenko Wyżne, Eugeniusz Such - Wiceprzewodniczący Rady Gminy.

 

 

Podczas spotkania dokonano podsumowania działalności jednostki z Krościenka Wyżnego w 2019 r. OSP Krościenko Wyżne skorzystała w ubiegłym roku z wielu dofinansowań, a przy wsparciu m.in. Gminy Krościenko Wyżne zakupiła średni samochód ratowniczo - gaśniczy. Po odczytaniu sprawozdań z działalności i planu na rok bieżący, udzielono absolutorium Zarządowi za 2019 r.

 

 

Początek każdego roku to czas organizowania przez Ochotnicze Straże Pożarne Walnych Zebrań Sprawozdawczych. Podczas tego typu spotkań dokonuje się podsumowania i oceny minionego roku. Wyznacza się cele i plany na nadchodzący czas oraz dyskutuje się o problemach i sukcesach danej jednostki.

W dniu 8 lutego br. w remizie OSP Pustyny odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP tamtejszej jednostki. Otwarcia dokonał Krzysztof Podkul - Prezes Zarządu OSP w Pustynach.

Poza licznie zgromadzonymi druhami i druhnami OSP udział w zebraniu wzięli zaproszeni goście: Mateusz Liput - Wójt Gminy Krościenko Wyżne,  Jan Omachel - Z-ca Wójta,  Mateusz Podkul – Sekretarz Gminy i Elżbieta Florek – pracownik Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

Podczas zebrania przedstawiono sprawozdania i przyjęto plan działalności i plan finansowy na 2020 rok. Udzielono również absolutorium zarządowi jednostki za okres sprawozdawczy. Wręczono odznaczenia dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarnej oraz statuetki dla strażaków.

 

 

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Krościenko Wyżne wraz ze Skarbnikiem Gminy, w siedzibie Ministerstwie Sprawiedliwości podpisali umowę na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości. Środki te pozwalają na zakup wyposażenia, niezbędnego do udzielania pomocy pokrzywdzonym na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym. Wartość pozyskanych środków na ten cel to 15 345,00 zł.

 

 

 

Podczas dzisiejszej sesji Radni naszej Gminy jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium za 2018 r. Gratulujemy!!!

Ponadto na sesji miało miejsce odwołanie dotychczasowego skarbnika - p. Grażyny Rugiełło, która trzy miesiące temu złożyła na ręce wójta wniosek o rozwiązanie stosunku pracy. Radni przyjęli odwołanie, a wójt wraz z przewodniczącym rady podziękowali p. Grażynie za wieloletnią pracę w tutejszym Urzędzie oraz za sumienność, życząc jednocześnie sukcesów na nowym etapie kariery zawodowej i w życiu prywatnym.

Na wniosek p. wójta, Rada Gminy wybrała na nowego skarbnika - p. Agnieszkę Filar, dotychczasową główna księgową GOPS w Krościenku Wyżnym, której również serdecznie gratulujemy powołania na nowe stanowisko.

 

  • DSC_0120
  • DSC_0122
  • DSC_0128