25 lutego 2018 roku w sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym odbyło się Wiejskie Zebranie Sprawozdawcze  Sołectwa Krościenko Wyżne za rok 2017. W zebraniu uczestniczyło 28 osób. Z zaproszonych gości obecni byli Panowie:  Jan Omachel – Wójt Gminy Krościenko Wyżne, Antoni Dębiec - Przew. Rady Gminy Krościenko Wyżne, Marek Aftanas – Radny Rady Pow. Krośnieńskiego i Artur Hac - Doradca Rolny Gminy Krościenko Wyżne. Protokolantem  zebrania był Pan Eugeniusz Such.

Podstawowym punktem zebrania  było sprawozdanie sołtysa z działalności za rok 2017. W swoim sprawozdaniu, sprawozdawca ograniczył się do przedstawienia najważniejszych działań Rady Sołeckiej na rzecz sołectwa  i jego mieszkańców, bez uwzględnienia zadań gminnych, które w swoim wystąpieniu przybliżył Wójt Gminy Jan Omachel, odpowiadając jednocześnie na pytania, niestety nielicznie zebranych mieszkańców sołectwa. Pytających interesowały różne tematy związane z sołectwem, ale wiodącym był temat kupna  Lotniska Iwonicz przez Krosno. Pytali i głos w dyskusji zabierali: między innymi:  Maria Kmonk, Zenon Lenart, Jan Kuśnierczyk , Grzegorz Pelczar, Zbigniew Filar, Jan Rysz, Jacek Frydrych, Pelczar Antoni. Głos w dyskusji zabierali też Marek Aftanas, Antoni Dębiec, Artur Hac i prowadzący zebranie Bolesław Pudłowski. Podsumowując swoje sprawozdanie  sołtys podziękował wszystkim za dobrą współpracę, zwracając uwagę, że nikt inny jak tylko mieszkańcy nie tylko mogą, ale muszą dbać o wspólny dom jakim jest sołectwo. I nikt inny jak mieszkańcy tego domu wiedzą czego najbardziej potrzeba , by czuć się bezpiecznie i komfortowo w tym miejscu na ziemi. Jedynie dobra współpraca między władzami Gminy, władzami samorządowymi, organizacjami społecznymi, instytucjami, a szczególnie mieszkańcami gwarantuje pokonanie wszelkich trudności i realizację wszystkich zamierzonych celów.

Tekst: Bolesław Pudłowski
Zdjęcia: Stanisław Pelczar

 

Mija właśnie trzy lata kiedy wybrany został sołtys i rada sołecka Krościenko Wyżne na kolejną kadencję 2015-2018, tak więc obecny rok, jak łatwo zauważyć jest ostatnim rokiem tej kadencji.  2017 rok to kolejny rok kontynuacji naszych tradycyjnych zadań i ustawowych obowiązków. To kolejny dobry rok dla naszego sołectwa. Wieś Krościenko Wyżne rozwija się i pięknieje.

Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za rok sprawozdawczy, będzie krótkim przypomnieniem najważniejszych działań na rzecz naszej miejscowości i społeczności tu mieszkającej, z wyłączeniem zadań gminnych, które rada sołecka w pełni popierała. W omawianym okresie odbyły się 3 zebrania wiejskie, na których podjęte zostały 2 uchwały. W lutym, zgodnie ze statutem sołectwa odbyło się zebranie sprawozdawcze, na którym jak co roku przedstawiłem sprawozdanie z działalności sołtysa i rady  sołeckiej za rok 2016. We wrześniu odbyło się drugie zebranie , na którym podjęto uchwałę dotyczącą przekazania i wykorzystania funduszu sołeckiego w roku  2018. Przypomnę, że kwota  33 230,70 zł. na wniosek rady sołeckiej i podjętej przez zebranie wiejskie uchwale, przeznaczona została na kapitalny remont toalet i WC (damski i męski) w domu ludowym w Krościenku Wyżnym. Mam nadzieję, że zadanie to w najbliższym, odpowiednim czasie zostanie wykonane,  nie przeszkadzając w bieżących rezerwacjach wynajmu sali. W październiku odbyło się trzecie zebranie wiejskie, zwołane w trybie pilnym na którym podjęto uchwałę  wyrażającą sprzeciw planom zmiany granic Miasta Krosna kosztem Gminy Krościenko Wyżne.  Uchwała dotyczyła  głośnej sprawy, wtedy jeszcze  naszego  Lotniska. Myślę, że w dalszej części zebrania, Pan Wójt  przybliży nam obecną sytuację dotyczącą tego tematu.

W 2017 roku rada sołecka obradowała 5- cio krotnie. Zgodnie z ustalonym planem pracy, zajmowaliśmy się głównie zadaniami zaplanowanymi na rok 2017. Z dużą uwagą pochylano się także nad sprawami bieżącymi, pojawiającymi się w trakcie roku. Z przyznanych 26 205,70zł. na rok 2017 środków stanowiących fundusz sołecki doposażona została kuchnia w domu ludowym. Zadanie wykonane zostało w marcu 2017r. Kuchnia wyposażona została w basen dwukomorowy z baterią zlewozmywakową stojącą, spryskiwacz i wylewkę , zmywarkę kapturową, kuchnię gazową 6-cio palnikową i duży okap przyścienny z wentylatorem. Niewątpliwie poprawiło to estetykę kuchni, ale przede wszystkim ułatwiło i usprawniło pracę wynajmującym naszą salę. Uważam, że tak jak w omawianym okresie, również i w poprzednich latach dobrze wykorzystaliśmy przyznane nam środki, szczególnie jeśli chodzi o ich przeznaczenie, poprawiając estetykę i warunki życia mieszkańców, zgodnie ze strategią rozwoju Gminy  i jej zadaniami własnymi. W 2017 roku z budżetu Gminy dobudowano w holu pomieszczenie które w okresie zimowym służy za szatnię, a w innych terminach, szczególnie przy organizacji imprez , a przede wszystkim uroczystości weselnych jako bardzo potrzebne dodatkowe pomieszczenie. W roku rozliczeniowym wycyklinowany i pomalowany został parkiet oraz wymienione wszystkie listwy. Z dochodu uzyskanego przez radę sołecką przy organizacji zabawy sylwestrowej w 2016r. zdemontowana została stara psująca się już boazeria. W jej miejsce położony został kolorowy tynk, co pozytywnie wpłynęło na wygląd i estetykę holu.  Dodając do tego wymianę żarówek i drobne remonty, trzeba przyznać, że był to bardzo owocny w inwestycje i remonty rok. Kilkakrotnie też w ciągu roku interweniowałem u Pana Wójta, Pani Zastępcy Wójta, pracowników Urzędu Gminy, zwracając uwagę  na bieżące prośby mieszkańców  w celu poszukiwania rozwiązań lokalnych problemów. Zawsze wysłuchany zostałem z uwagą i zrozumieniem, co najczęściej owocowało pozytywnym załatwieniem sprawy, za co serdecznie z tego miejsca dziękuję.  Nikt inny jak my sami nie tylko możemy, ale  musimy  zadbać o nasz wspólny dom jakim jest wieś i nikt inny jak my wiemy czego najbardziej nam potrzeba  by czuć się bezpiecznie i komfortowo w tym miejscu na ziemi. Nasze działania nie miałyby większego odzewu gdyby nie współpraca z władzami Gminy, władzami samorządowymi, organizacjami społecznymi, którym składam szczególne podziękowanie za wszelką pomoc, zrozumienie potrzeb i realizację zadań na terenie naszego sołectwa. Tylko przy wspólnym zaangażowaniu mieszkańców i wspomnianych jednostek możliwy jest pełen sukces działań na rzecz naszej wsi.

W roku sprawozdawczym byliśmy też współorganizatorami imprezy biegowej dla dzieci z naszej Gminy pod nazwą „Powitanie Lata – Sport Rodzina i Ja”. II edycja tej imprezy, organizowana wspólnie ze Szkołą Podstawową i Gimnazjum, podobnie jak w roku ubiegłym cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. W biegach na różnych dystansach i w różnych kategoriach wiekowych wzięło udział ponad 300 młodych biegaczy reprezentujących naszą Gminę. 52 osoby pozytywnie odpowiedziały na naszą prośbę, wspierając imprezę w sposób finansowy, rzeczowy lub pomoc własną. Zdajemy sobie dokładnie sprawę, że gdyby nie hojność, wyrozumiałość i nie oceniona życzliwość tych ludzi, a także bardzo dobra współpraca z władzami gminnymi, samorządowymi, instytucjami i organizacjami, impreza ta nie miała by takiego odzewu i nie cieszyła by się tak dobrą opinią. Wszystkim z tego miejsca jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Członkowie rady sołeckiej brali też czynny udział w imprezach i uroczystościach, reprezentując swoje organizacje i stowarzyszenia. Ostatnim zadaniem , które sobie rada sołecka wyznaczyła w 2017 roku, była organizacja zabawy sylwestrowej. Również zabawa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, czego dowodem był brak biletów już miesiąc przed zabawą. W zabawie uczestniczyło 102 pary, a dochód przeznaczony zostanie na potrzeby sołectwa. Pierwszy krok już został zrobiony, a mianowicie założone zostały na wszystkich oknach w domu ludowym moskitiery, czyli rolety z siatką. Szczególnie w porze letniej podczas otwierania okien  uchronią przed wpadaniem do pomieszczeń  różnego rodzaju owadów, a szczególnie much, co do tej pory było bardzo uciążliwe, przeważnie w kuchni, ale nie tylko. Dziękuję wszystkim członkom Rady Sołeckiej za zaangażowanie , dobrą atmosferę, a to, że zawsze mogę  na Was liczyć tylko ułatwia i pomaga sprawowanie funkcji sołtysa.

Odnośnie wynajmu sali Domu Ludowego, to w 2017 roku  zawarłem 35 umów. 13 - to uroczystości weselne, 3 - handlowe,  3 - które obowiązywała tylko opłata za media i 16 bezpłatnych, zwolnionych z opłat przez Pana Wójta, na prośbę organizatorów różnych imprez przeprowadzonych w naszym sołectwie przez nasze organizacje społeczne, instytucje , stowarzyszenia i inne. Zysk z wynajmu, po odliczeniu opłaty VAT i mediów to kwota 16 400 zł. co pokryło koszty wspomnianych dość kosztownych remontów.

Kończąc pragnę jeszcze raz podziękować Panu Wójtowi, pani Sekretarz, Panu Przewodniczącemu Rady Gminy, oraz Wam drodzy mieszkańcy za wspieranie wszelkich przedsięwzięć i inicjatyw, za współpracę, za dobre słowo, doradztwo, ale także merytoryczną krytykę. Wszystkim mieszkańcom dziękuję za uczestnictwo  w podejmowanych przez nas inicjatywach. Zadowolenie i radość z Waszej strony, jest dla nas motywacją do dalszej pracy na rzecz naszego sołectwa.

Podziękowania składam również pracownikom Urzędu Gminy za pomoc w załatwieniu wielu pilnych spraw dotyczących mieszkańców sołectwa. Dziękuję Radnym naszej Gminy, Księdzu Proboszczowi naszej Parafii, Dyrektorom szkół, i przedszkoli, kierownikom organizacji społecznych i stowarzyszeń, nowemu doradcy rolnemu Panu Arturowi Hac i dzielnicowemu Gminy za współpracę i pomoc w każdej sprawie z jaką się zwracałem. Ułatwia to realizację zadań i przyczynia się do integracji społecznego działania. Wiele jest jeszcze do zrobienia. Wierzę jednak, że dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu ludzi uda się nam pokonać wszelkie trudności i zrealizować wszystkie zamierzone cele.

Sołtys Bolesław Pudłowski