Oświadczenie

NR  XXVIII/1/2021

Rady Gminy Krościenko Wyżne

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie planowanego przebiegu obwodnicy Miejsca Piastowego

w ciągu drogi krajowej DK 28

 

Działając na podstawie § 23 ust. 2 pkt 3 uchwały Nr VII/51/2003 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krościenko Wyżne (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2003 r., Nr 82, poz. 1459 z późn. zm.) Rada Gminy Krościenko Wyżne występuje z następującym oświadczeniem:

§ 1. Po przeanalizowaniu proponowanych wariantów przebiegu obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu drogi krajowej DK 28, jakie zostały zamieszczone na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz w związku z treścią pisma z dnia 6 sierpnia 2021 r. znak: L.dz. MP-MOSTY/479/P/MZY/5/21-17/1623 (data wpływu do Urzędu Gminy Krościenko Wyżne – 10 sierpnia 2021 r.) Rada Gminy Krościenko w trosce o dobro mieszkańców i rozwój Gminy Krościenko Wyżne negatywnie opiniuje planowany przebieg drogi oznaczony jako „Podwariant 1a”.

Proponowany w „Podwariancie 1a” przebieg obwodnicy przez terytorium Gminy Krościenko Wyżne wchodząc w osiedle przy ulicy Brzozowskiej i ulicy Grunwaldzkiej ingeruje bezpośrednio w tereny zabudowy mieszkaniowej i inwestycyjnej, co kłóci się z ideą budowy tego rodzaju dróg. Obwodnica według definicji to droga prowadząca wokół miasta, centrum lub śródmieścia – umożliwiająca pojazdom ominięcie pewnego obszaru miejskiego (wiejskiego) i odciążenie jego ulic z tranzytowego ruchu międzymiastowego, międzydzielnicowego i międzyosiedlowego.

Projektowany wariant obwodnicy Miejsca Piastowego (o ile „Podwariant 1a” można tak nazywać) jest rozwiązaniem skrajnie niekorzystnym dla Gminy Krościenko Wyżne, bowiem dzieli naszą małą gminę na dwie części, uniemożliwiając dojazd do działek poprzez istniejące drogi rolnicze, które przecina wspomniana obwodnica.

Omawiany przebieg drogi nie gwarantuje osiągnięcia podstawowego celu, który miał zostać zrealizowany po jej wybudowaniu, a mianowicie wyprowadzenia ruchu tranzytowego z ronda w Miejscu Piastowym. Wjazd na drogę ekspresową S-19 w Iskrzyni nie przeniesie ruchu odbywającego się z kierunków Dukli i Rymanowa, gdyż kierowcy zjeżdżający z drogi S-19 na węźle w Miejscu Piastowym pojadą do Krosna przez rondo w Miejscu Piastowym. Główny cel będzie można osiągnąć jedynie poprzez połączenie projektowanej obwodnicy z węzłem Miejsce Piastowe (warianty 3,4,5)

§ 2. Szczegółowe uzasadnienie rozstrzygnięcia, o którym w § 1 stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

 

Załącznik:

Uzasadnienie do oświadczenia Rady Gminy Krościenko Wyżne w sprawie planowanego przebiegu obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu drogi krajowej DK 28