Oświadczenie

Wójta Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 6 sierpnia 2021 r.
ws. planowanego przebiegu obwodnicy Miejsca Piastowego
w ciągu drogi krajowej DK 28

 

Mając na uwadze opublikowane na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad warianty planowanej budowy obwodnicy Miejsca Piastowego, jak również opinię wyrażoną przez samorządy powiatu krośnieńskiego w przedmiotowej kwestii w dniu 19 lipca 2021 r. - wyrażam stanowczy sprzeciw wobec ewentualnej realizacji wspomnianej inwestycji w wersji oznaczonej jako „Podwariant 1a”.

Podczas spotkania informacyjnego, które odbyło się w Gminie Krościenko Wyżne w dniu 8 lipca 2021 r. mieszkańcom gminy przedstawiono przygotowane warianty wykonania rzeczonego zadania. Sposób jego wykonania w przywołanym wyżej wydaniu wzbudził ich zdecydowany sprzeciw i obawy. Warto w tym miejscu nadmienić, iż od dnia 1 stycznia  2021 r. w związku z wydaniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1332) powierzchnia naszej gminy została uszczuplona o obszar ok. 100 ha i obecnie wynosi zaledwie 15,37 km².

Poprowadzenie budowy obwodnicy Miejsca Piastowego przez jej terytorium w sposób oznaczony w „Podwariancie 1a” podzieli ten niewielki już obszar gminy na dwie części, co dla naszej gminy jest rozwiązaniem skrajnie niekorzystnym.

Niezwykle istotne jest również ulokowanie przebiegu trasy w omawianej wersji. Teren przy ul. Grunwaldzkiej, na którym w szybkim tempie rozwija się zabudowa mieszkaniowa, przestanie być obszarem atrakcyjnym dla mieszkańców. Jest to szczególnie znaczące, gdy weźmie pod uwagę fakt, iż na obszarze Gminy Krościenko Wyżne dominują zabudowania mieszkaniowe jednorodzinne.

Niepokój wśród mieszkańców budzi również rozważane połączenie obwodnicy z ul. Brzozowską (droga powiatowa nr 1973 R), wzdłuż której szybko rozwija się  budownictwo mieszkaniowe. Ponadto, w br. zakończy się trwająca procedura zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krościenko Wyżne.
W związku z licznymi prośbami mieszkańców, kolejne tereny wzdłuż ul. Brzozowskiej zostaną przekształcone w obszar zabudowy jednorodzinnej.

Uważam, iż wykonanie inwestycji zgodnie z „Podwariantem 1a”, będzie sprzeczne z celem jaki przyświeca budowie drogi. Już sama nazwa zadania wskazuje, iż ma być to „budowa obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu drogi krajowej DK28”, natomiast przywołana opcja (1a) w żaden sposób nie skutkuje powstaniem obwodnicy Miejsca Piastowego, nie odciąża ronda w Miejscu Piastowym, jak również nie znajduje się w ciągu drogi krajowej nr 28. Kryteria te spełniają natomiast wszystkie pozostałe warianty tj. 1,2,3 oraz 4.

Sądzę również, iż budowa obwodnicy Miejsca Piastowego nie powinna wykraczać swoim zasięgiem na terytoria miejscowości innych gmin. Tak kluczowa dla miejsteckiego samorządu inwestycja, powinna znajdować się właśnie na terenie Gminy Miejsce Piastowe. Pragniemy jeszcze raz zwrócić uwagę na fakt, iż nazewnictwo realizowanego zadania wskazuje jasno, że projektowana droga ma zostać obwodnicą Miejsca Piastowego, a nie obwodnicą Gminy Miejsce Piastowe.

Warto nadmienić, że wjazd planowanego „Podwariantu 1a” do węzła Iskrzynia w ciągu drogi S-19 nie przeniesie ruchu z kierunku takich gmin jak Rymanów, Iwonicz-Zdrój czy Dukla, na te tereny, gdyż kierowcy opuszczający trasę S-19 na węźle Miejsce Piastowe udadzą się do Krosna dotychczasową drogą, biegnącą przez centrum Miejsca Piastowego. „Podwariant 1a” kłóci się także z ideą obwodnicy, która powinna przebiegać poza terenami zabudowanymi.

Powyższe stanowisko zostało wypracowane z uwagi na dobro mieszkańców Gminy Krościenko Wyżne i jej dalszy rozwój.

Nasza gmina nie może płacić ceny za realizację zadania, które w znacznym stopniu jej nie dotyczy.

 

Mateusz Liput
Wójt Gminy Krościenko WYżne