Urząd Gminy w Krościenku Wyżnym informuje mieszkańców gminy, iż w czerwcu 2021 roku, rozpoczną się kontrole przydomowych kompostowników, celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika oraz kompostowania w nim bioodpadów, stanowiących odpady komunalne. Kontrole będą dotyczyć wyłącznie właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali posiadanie kompostownika w złożonej deklaracji i korzystają z ulgi.

Kontrole przeprowadzane będą przez pracowników Urzędu Gminy  Krościenko Wyżne, którzy będą posiadać stosowne upoważnienie do kontroli wydane przez Wójta Gminy Krościenko Wyżne oraz legitymacje służbowe. Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić dokonanie oględzin.

Stosownie do postanowień art. 6k ust. 46 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 roku poz. 888 z późn. zm.) w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie;

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub

3) uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, ze stanem faktycznym,

Wójt, w drodze decyzji orzeka, utratę prawa do zwolnienia.

Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.