W dniu 16 kwietnia br. wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz otworzyła szkolenie obronne organizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Odbywające się w formie konferencyjnej szkolenie skierowanie było do pracowników organów administracji rządowej, władz samorządowych oraz przedstawicieli administracji samorządowej, mających w swoim zakresie kompetencji podejmowanie działań na rzecz obronności państwa. Naszą gminę reprezentował Wójt Mateusz Liput.

Dzisiejsza konferencja jest kontynuacją zaplanowanych na ten rok działań związanych z prowadzeniem przedsięwzięć szkoleniowych w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Szkolenie obronne administracji publicznej w formie zajęć teoretycznych, oprócz doskonalenia funkcjonowania w ramach sformalizowanych procedur, ma również wskazywać na racjonalne działania w sytuacji zmiany stanów gotowości obronnej państwa  – podkreśliła wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz.

 

 

Szkolenie podzielone było na trzy części. W części pierwszej uczestnicy mogli wysłuchać wystąpień prof. dr hab. inż. Waldemara Kitlera z Akademii Sztuki Wojennej nt. „System obronny państwa. Unormowania prawne i zadania organów administracji publicznej związane z funkcjonowaniem systemu obronnego w czasie pokoju” oraz  „Kompetencje, zasady działania oraz zadania organów samorządu terytorialnego w systemie bezpieczeństwa narodowego w warunkach pokoju, kryzysu i konfliktu zbrojnego”.

W drugiej części ww. prelegent przedstawił trzeci temat dot. przygotowania systemu kierowania obroną państwa. Kolejnym  prelegentem w tej części był zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa  Krzysztof Malesa,  który przedstawił temat „Rola i zadania organów administracji publicznej w województwie w systemie zarządzania kryzysowego NATO i UE”.

W trzeciej części zastępca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie ppłk Zbigniew Winiarski przedstawił zagadnienia pn. „Oczekiwania i potrzeby jednostek wojskowych Sił Zbrojnych RP na terenie województwa podkarpackiego w zakresie wsparcia przez administrację publiczną procesu mobilizacyjnego rozwinięcia”, a  następnie – w zastępstwie dowódcy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej ppłk Tomasz Poninkiewicz zaprezentował temat „Zasady użycia wydzielonych sił i środków jednostek wojskowych w ramach wsparcia działań organów administracji publicznej, Policji i Straży Granicznej w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa narodowego”.

Źródło: www.rzeszow.uw.gov.pl