Przedkładam Państwu do zapoznania się „Raport o stanie Gminy Krościenko Wyżne za 2019 rok”, który przygotowany został zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713). W myśl przepisów tej ustawy wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy „Raport o stanie gminy”. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii realizowanych przez Gminę Krościenko Wyżne i jej jednostki organizacyjne, uchwał Rady Gminy i funduszu sołeckiego. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium.

Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. W tym celu składa się do Przewodniczącego Rady Gminy Krościenko Wyżne pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń otrzymanych przez Przewodniczącego Rady. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem i do wzięcia udziału w debacie.

Wójt Gminy Krościenko Wyżne – Mateusz Liput

 

„Raport o stanie Gminy Krościenko Wyżne za 2019 rok” - do pobrania

Zgłoszenie udziału w debacie nad raportem - do pobrania

Klauzula informacyjna - do pobrania

 

Gmina Krościenko Wyżne w ramach 2 etapu projektu "Zdalna Szkoła" otrzymała dofinansowanie w wysokości 55 000 zł.
Dotacja zostanie przeznaczona na zakup laptopów dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym oraz Przedszkola Samorządowego im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym.

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 59 974,80 zł. przyznanemu Gminie Krościenko Wyżne do szkoły trafiły laptopy z zestawem słuchawkowym w liczbie 20 sztuk. Dlatego już od dzisiaj można składać wnioski o użyczenie laptopów dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym.

Wszelkie informacje na temat możliwości użyczenia sprzętu dostępne są pod adresem: http://www.spkw.pl/_zdalna_szkola2020.html

 Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1. 1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szanowni Mieszkańcy, Wójt Gminy Krościenko Wyżne informuje, iż zgodnie z zaplanowanym w uchwale budżetowej na rok 2020 zadaniem pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 114902R ul. Mostowa wraz z przebudową mostu w miejscowości Krościenko Wyżne", zawarto umowę na wykonanie projektu przebudowy wspomnianego mostu.

Projekt zostanie wykonany do końca bieżącego roku.