Informujemy, że nasza gmina pozyskała kolejne środki zewnętrzne z Funduszu Solidarnościowego. Tym razem pozytywnie rozpatrzono wniosek złożony w ramach rządowego programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022. Otrzymana dotacja w wysokości 9️7️ 9️2️0️,0️0️zł stanowi 100% wnioskowanej przez gminę kwoty.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
✔️ dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
✔️ osobami posiadającymi:
🔘 orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) lub
🔘 orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Serdecznie zapraszamy na III Gminny Koncert Noworoczny, który odbędzie się w kościele parafialnym pw. św. Marcina w Krościenku Wyżnym już w najbliższą niedzielę po mszy św. o godz. 16:00.

Jednocześnie przypominamy o konieczności zachowania obowiązujących obostrzeń sanitarnych, a w szczególności dystansu społecznego, zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji.

Informujemy, że planowana jest również transmisja online koncertu poprzez kanał parafii na platformie stimotion.pl.

 

  • RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje rodzinie na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia w maksymalnej wysokości 12 tys. zł.

Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych ratach po 500 zł lub 1000 zł, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie nie zależy od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane.

Prawo do świadczenia mają także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało na drugie dziecko lub kolejne proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 stycznia 2022 roku  do końca 35. miesiąca życia tego dziecka, na które kapitał przysługuje.

  • ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Od 2022 roku ZUS będzie realizował obsługę programu Rodzina 500+. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat i również nie jest wliczane do dochodu.

Osoby, które obecnie otrzymują 500+ nie muszą zgłaszać tego faktu do ZUS. Miasta i gminy będą kontynuowały wypłatę świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do 31 maja 2022 r. oraz będą obsługiwały wnioski złożone do końca 2021 roku.

Nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy, czyli od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku rozpocznie się od 1 lutego 2022 r. Wnioski w ramach tego naboru trafią już do ZUS.

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie przyznawał i wypłacał 500+ wyłącznie dla wniosków, które będą składane po raz pierwszy, np. w przypadku nowo narodzonych dzieci.

  • JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O RKO i 500+?

Wniosek o świadczenia z programów Rodzina 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy można złożyć tylko elektronicznie:

  • Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • przez bankowość elektroniczną,
  • na portalu Emp@tia.

Świadczenia w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego i 500+ będą wypłacane tylko na konto bankowe.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl

Informujemy, że wniosek złożony przez Gminę Krościenko Wyżne w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022” został rozpatrzony pozytywnie, a nasza gmina znalazła się w gronie jednostek samorządu terytorialnego, którym przyznano dofinansowanie na realizację wspomnianego programu.

Uprawnione do składania wniosków były jednostki samorządu szczebla gminnego i powiatowego, które w ramach programu mogły otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. kosztów realizacji. Tak stało się w przypadku naszej gminy, której na realizację programu przyznano 852 975,00 co stanowi wspomniane 100% kosztów.
Edycja programu będzie realizowana do 31 grudnia 2022 roku.

Źródłem finansowania Programu są środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego główną ideą jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu ww. osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Pomimo „trudnego czasu”, w którym przyszło realizować powierzone nam zadania, ksiądz arcybiskup Adam Szal, ponownie zaproponował wspólne kolędowanie. Przy nawale obowiązków metropolita, znalazł czas by się z nami spotkać. Spotkanie odbyło się w dniu środę 12 stycznia 2022 r. w sanktuarium Jana Pawła II w Krośnie.

Opłatek stał się potwierdzeniem naszego przywiązania do religii, tradycji i patrona św. Jana Pawła II. Z każdej szkoły i placówki, noszącej imię Jana Pawła II, z terenu diecezji przemyskiej, przybyła na spotkanie delegacja przedstawicieli. Naszą szkołę reprezentował dyrektor szkoły Marek Aftanas. Całą uroczystość uświetnił koncert kolęd w wykonaniu zespołu muzycznego SONG ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym pod kierunkiem Macieja Filara. Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą, której przewodniczył arcybiskup Adam Szal.

Po uroczystej liturgii nastąpiło przejście do sali spotkań, gdzie była możliwość podzielenia się życzeniami, opłatkiem i wspólnego kolędowania. Dużym uznaniem cieszył się występ naszego zespołu szkolnego.

Tekst i zdjęcia: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym