Wiadomości

W dniu 20 lipca 2022 r., w sali Domu Ludowego w Pustynach doszło do podpisania porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy naszą gminą, a Miastem Svidnik na Słowacji. Memorandum podpisali Marcela Ivancova - Burmistrz Miasta Svidnik i Mateusz Liput - wójt gminy.

 

 

Wymiana doświadczeń samorządów i współpraca na wielu płaszczyznach: kultury, edukacji, sportu, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami, czy szeroko rozumianej administracji stanowi doskonałą sposobność dla rozwoju gminy.
Dobór miasta partnerskiego został oparty przede wszystkim na kanwie doświadczeń płynących z kilkunastoletniej już współpracy stowarzyszeń z terenu naszej gminy ze stowarzyszeniami działającymi w okręgu Miasta Svidnik.
Zawarcie współpracy partnerskiej stworzy również nowe perspektywy pozyskiwania środków zewnętrznych w ramach procedowanego aktualnie programu INTERREG na lata 2021-2027.

 

 

Delegacja ze Svidnika odwiedziła m.in. filię Gminnej Biblioteki Publicznej, Remizę OSP w Pustynach, Izbę Muzealną oraz kościół pw. św. Marcina w Krościenku Wyżnym.
Ponadto, nasi goście mieli możliwość zobaczyć postęp prac dwóch największych inwestycjach w naszej gminie tj. budowie mostu przez rzekę Wisłok oraz zwiedzić Budynek Użyteczności Publicznej w Krościenku Wyżnym.

Poniżej fotorelacja z wydarzenia.

 

W dniu 14 lipca br. Mateusz Liput – wójt gminy oraz Krzysztof Podkul – przewodniczący rady, udali się do Gminy Łokacze na Ukrainie, celem podpisania umowy partnerskiej z tamtejszym samorządem. Była to również okazja do przewiezienia pomocy humanitarnej dla miejscowej ludności (żywność, środki higieny osobistej, pościel, śpiwory, agregat prądotwórczy, odzież dla wojska, powerbanki). Po 7 godzinach delegacja dotarła do Łokacze i spotkała się z mieszkańcami, którzy gościli w naszej gminie, znajdując w niej schronienie w pierwszych dniach wojny.

O godz. 10.00 w miejscowym urzędzie doszło do spotkania z władzami Gminy Łokacze, na czele z burmistrzem – Bogdanem Ius. Po blisko godzinnej rozmowie na tematy związane głównie z sytuacją i potrzebami mieszkańców wynikającymi z trwającej na Ukrainie wojny, Wójt Gminy Krościenko Wyżne oraz Burmistrz Gminy Łokacze podpisali umowę o współpracy pomiędzy samorządami.

U podstaw nawiązanej współpracy leży fakt, iż w dalszym ciągu istnieje konieczność niesienia pomocy humanitarnej dla ofiar działań wojennych na Ukrainie, a pierwszą z zasad udzielania skutecznej pomocy, jest poznanie potrzeb osób jej wymagających. Poprzez współdziałanie z Gminą Łokacze i osobami odpowiedzialnymi za koordynację procesu wspierania potrzebujących, możemy nieść pomoc w sposób jak najbardziej efektywny.

W nadziei na jak najszybsze zakończenie wojny na Ukrainie, w umowie określono również inne płaszczyzny przyszłego współdziałania, jak choćby architektura, inwestycje i rozwój biznesu, kultura, sztuka, sport i rekreacja, czy ekologia i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych.

 

 

Wójt naszej gminy zaznaczył, że "dzień taki jak ten to wyjątkowa okazja do zacieśnienia współpracy pomiędzy mieszkańcami Polski i Ukrainy. Dzieje się to na przykładzie porozumienia naszych samorządów, które przed momentem zostało podpisane. Jestem przekonany, że Ukraina wygra tę wojnę, a nam dane będzie spotkać się w innych, lepszych realiach. Nasze drzwi są dla Was otwarte. Możecie zawsze liczyć na naszą życzliwość i pomoc, gdyż jak mówi polskie przysłowie: prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie."

Burmistrz Łokacze podziękował mieszkańcom Krościenka Wyżnego i Pustyn za okazaną życzliwość, wsparcie i pomoc. Przede wszystkim wdzięczny był za zapewnienie schronienia jego rodakom w tak trudnych dla Ukrainy czasach.

O tym, jak trudne są to czasy dla mieszkańców Ukrainy świadczy fakt, że podczas uroczystości miał miejsce alarm przeciwlotniczy co spowodowało, że przedstawiciele z obu samorządów byli zmuszeni udać się do schronu.

Po odwołaniu alarmu odbyło się spotkanie z opiekunami i dziećmi Domu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej w Łokacze. Dzieci i ich opiekunowie przedstawili swoją twórczość związaną z: hafciarstwem, malarstwem, dekoracją, garncarstwem oraz tańcem i śpiewem ludowym.

 

 

Burmistrz Łokacze zaprezentował również Kopalnię Gazu Ziemnego działającą na terenie gminy oraz miejscową szkołę.

Na zakończenie odbyło się przekazanie darów przywiezionych przez delegację, które trafią do placówek na terenie Gminy Łokacze zajmujących się ich rozdysponowaniem dla mieszkańców.

Wierzymy, że zapoczątkowana w trudnych czasach współpraca pozwoli na wymianę doświadczeń na płaszczyznach wskazanych w treści zawartej umowy.

Warto nadmienić, że w niedługim czasie planowane jest zawarcie porozumienia o współpracy partnerskiej z Miastem Svidnik (Republika Słowacka).

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Krościenku Wyżnym realizuje inicjatywę „PODZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ – KROŚCIEŃSKIE DRUGIE ŻYCIE RZECZY” i zaprasza do korzystania z Szafy PODZIELNIKOWEJ w Izbie Muzealnej w Krościenku Wyżnym w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach 9-10 i 16-17.

KGW w Krościenku Wyżnym wzięło udział w konkursie PODZIELNIK Caritas Polska realizowanym w ramach projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”.

W związku z tym otrzymało szafę i wieszak stojący na odzież i w terminie do 30.06.2025 r. będzie prowadziło zadanie polegające na bezpłatnym zabraniu i/lub pozostawieniu odzieży, obuwia, książek, zabawek czy innego asortymentu dla osób potrzebujących, mieszkańców Gminy Krościenko Wyżne.

W przypadku dużego zainteresowania planowane są dodatkowe terminy otwarcia Podzielnika, o czym KGW w Krościenku Wyżnym będzie na bieżąco informować.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych!

 

 • IMG_20220625_093430
 • IMG_20220625_093442
 • IMG_20220625_093450
 • IMG_20220625_094055

Podczas wczorajszej (23 czerwca 2022 r.) sesji Rady Gminy Krościenko Wyżne - Mateusz Liput - Wójt Gminy Krościenko Wyżne, otrzymał od Rady Gminy Krościenko Wyżne wotum zaufania w związku z przedstawieniem raportu o stanie gminy za 2021 r.

Przedstawiając raport wójt zwrócił uwagę przede wszystkim na zadania zrealizowane oraz rozpoczęte w ubiegłym roku w zakresie szeroko rozumianej infrastruktury technicznej, komunalnej, drogowej, mostowej czy oświetleniowej:

 1. Dokonano opracowania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 114902R ul. Mostowa wraz z rozbiórką i budową mostu przez rzekę Wisłok w miejscowości Krościenko Wyżne”. Decyzją ZRID Starosty Krośnieńskiego otrzymano zezwolenie na jego realizację. Całkowity koszt wyniósł 106 272,00 zł.
  Na wykonanie tego zadania pozyskaliśmy dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7 676 797,39 zł co stanowiło 95 % całkowitej wartości kosztorysowej inwestycji. Przeprowadzone w grudniu 2021 r. postępowanie przetargowe i wybrana w jego wyniku oferta (7 231 362,66 zł) zweryfikowała proporcjonalnie wysokość pozyskanych środków zewnętrznych na 6 869 794,52 zł;
 2. Opracowano dokumentację projektową dla przedsięwzięcia pn. „Remont drogi gminnej Nr 114905 R ul. Sportowa, ul. Księża w Krościenku Wyżnym w km 0+180 – 0+520”. Całkowita wartość kosztorysowa robót wynosiła 551 027,62 zł brutto. Dofinansowanie pozyskane na realizację inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 330 616,00 zł, co stanowiło 60 % wartości kosztorysowej;
 3. Zakończono realizację zadania pn. „Remont drogi wewnętrznej działka nr ew. 1853 (ul. Zagórze) w Krościenku Wyżnym”. Całkowita wartość robót wyniosła 99 246,73 zł;
 4. Zrealizowano projekty dla oświetlenia ulicznego ul. Polnej, bocznych ul. Północnej, bocznej ul. Szkolnej,, bocznej ul. Południowej, bocznej ul. Wspólnej oraz bocznej ul. Dukielskiej. Wartość wykonanego zadania wyniosła 30 200,00 zł brutto;
 5. Do dnia 31 grudnia 2021 r. przy realizacji zadania budowa budynku użyteczności publicznej w Krościenku Wyżnym wykonano następujące prace budowlane: wykopy fundamentowe; ławy i ściany fundamentowe budynku wraz z izolacją pozioma i pionową ścian fundamentowych (stan „zero”); podłoża pod posadzki na gruncie; ściany konstrukcyjne do poziomu drugiej kondygnacji; konstrukcje betonowe (stropy, słupy, belki, wieńce, schody) do poziomu drugiej kondygnacji; okna na poziomie pierwszej kondygnacji; instalacja odgromowa, uziemiająca i połączeń wyrównawczych (wokół budynku na poziomie fundamentów); instalacja kanalizacji sanitarnej (w podłożu pod posadzki na gruncie).

Jeśli chodzi o infrastrukturę w zakresie wodociągów, w 2021 roku nasza gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 429 380 zł w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

Rada gminy zatwierdziła również sprawozdanie z wykonania budżetu i udzieliła wójtowi absolutorium za 2021r. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania poprzedziło przedstawienie pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej.

Zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium zostało udzielone wójtowi jednogłośnie.

Wójt podziękował wszystkim radnym i sołtysom za owocną współpracę. Zaznaczył także, że realizacja zadań założonych w budżecie możliwa była dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu wszystkich pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych, czy organizacji pozarządowych działających na terenie gminy.

 

Szanowni Mieszkańcy,

W związku prowadzoną aktualnie drugą akcją informacyjną ws. planowanej budowy obwodnicy Miejsca Piastowego zachęcamy do wyrażenia negatywnej opinii dla drogi projektowanej w Wariantach 5 i 6.

Mogą to Państwo uczynić na formularzu załączonym poniżej.

Wybór wariantu, w którym zostanie wybudowana wspomniana droga jest dla naszej gminy niezwykle istotny, gdyż dwa z proponowanych rozwiązań przechodzą przez nasze terytorium. Wariant określony jako 6 (kolor granatowy) przebiega w terenach zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Grunwaldzkiej i Brzozowskiej całkowicie blokując szanse na rozwój gminy na tym obszarze, z kolei Wariant 5 (kolor zielony) zahaczając jedynie minimalnie o teren gminy przy ul. Dukielskiej w przypadku realizacji może skutkować koniecznością rozbiórki, aż siedmiu domów.

Każdy, komu leży na sercu dobro gminy może zaprotestować wyrażając negatywną opinię dla realizacji wariantów 5 i 6.

Treść przykładowej opinii

Przebieg obwodnicy Miejsca Piastowego przez Gminę Krościenko Wyżne według wariantów 5 i 6 jest niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy (co według wykonującego projekt miało stanowić pierwszą przesłankę dla projektowanego przebiegu drogi).

Proponowany przebieg obwodnicy będzie miał negatywne skutki  środowiskowe dla mieszkańców Gminy Krościenko Wyżne m.in. z uwagi fakt, iż przebiega na terenach zabudowy mieszkaniowej przy ulicy Grunwaldzkiej i Brzozowskiej – wariant 6 oraz ulicy Dukielskiej w Pustynach – wariant 5. Obwodnica zgodnie z definicją to droga wokół miejscowości, obszaru zabudowanego, wyprowadzająca ruch tranzytowy z dala od terenów zurbanizowanych – co w przypadku Wariantów 5 i 6 nie ma miejsca.

Powyższe warianty nie realizują zakładanego celu tj. zmniejszenia natężenia ruchu przez  Miejsce Piastowe. Pojazdy jadące od Dukli po zjeździe na węźle MP pojadą  do Krosna przez centrum MP. Podobnie ruch lokalny z kierunku Rymanowa i Iwonicza do Krosna będzie odbywał się jak dotychczas. Przyjęcie wariantu 1 lub 4 po nabudowaniu węzła na projektowanej S-19 pozwoli na znaczne zmniejszenie natężenia ruchu przez rondo w Miejscu Piastowym.

Wypełnienie Ankiety:

Preferowany wariant (tabela ) – zaznaczyć X przy wariancie 1 lub 4, a przy wariantach 5 i 6 można wpisać „NIE”.

Formularz opinii należy przesłać pocztą na adres biura projektowego:
MPRB Sp. z o. o. ul. Życzkowskiego 12, 31-864 Kraków lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej w terminie do dnia 29.06.2022 r.

 

Załącznik - Formularz opinii negatywnej (pdf) - pobierz

Załącznik - Formularz opinii czysty (pdf) - pobierz