Wójt Gminy Krościenko Wyżne

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.:
„Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach w 2020 r.”

Wójt Gminy Krościenko Wyżne

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.:
„Umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenku Wyżnym w 2020 r.”

Obwieszczenie
Wójta Gminy Krościenko Wyżne

o przystąpieniu do sporządzenia:
zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krościenko Wyżne.

 

Szanowni Mieszkańcy, publikujemy informację Wójta Gminy Krościenko Wyżne na temat bieżącej sytuacji finansowej gminy w związku z przymusową restrukturyzacją Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku.

 


Wójt Gminy Krościenko Wyżne, na podstawie Zarządzenia Nr V/159/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do komisji konkursowych w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Krościenko Wyżne, ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2020 r.

 

 

Ogłoszenie o naborze

Załącznik