Ogłoszenie
o wyborze najkorzystniejszej oferty w III pisemnym przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Gminy Krościenko Wyżne:

Samochód dostawczy marki IVECO model ML120E18 Euro Cargo MR’03 E3 12,0 t

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W ubiegłym, tygodniu (9.05) dokonano rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w postępowaniu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne”:

  • w części I – kolektory słoneczne,
  • w części II – instalacje fotowoltaiczne.
     

Informacja dostępna jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. 

KOLEKTORY SŁONECZNE I INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

Umowy z Wykonawcami w/w Instalacji zostaną podpisane – w przypadku braku odwołań do przetargu – najwcześniej dnia 22 maja br. Po podpisaniu umów do publicznej wiadomości oraz bezpośrednio do Mieszkańców podane zostaną ostateczne ceny poszczególnych Instalacji wynikające z przetargu. Na początku czerwca br. do Mieszkańców wysyłane będą pisma wraz z umową uczestnictwa w projekcie oraz wystawioną przez Miasto fakturą na drugą transzę zaliczki za wykonanie Instalacji. Mieszkańcy zostaną zobligowani do wpłaty drugiej ostatniej transzy do wysokości pełnego udziału własnego w projekcie w terminie do końca czerwca br.

Mieszkańców - uczestników projektu - zapraszamy na spotkania robocze dotyczące realizacji projektu. W czasie spotkań zostaną zaprezentowani Wykonawcy i omówione zostaną szczegóły związane z montażem Instalacji. Spotkanie odbędzie się w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, ul. Kolejowa 1.

•    28 maja, godz. 17.00 – instalacje fotowoltaiczne i instalacje fotowoltaiczne z podgrzewaczem (zasobnikiem)
•    29 maja, godz. 18.00 – kolektory słoneczne.


KOTŁY NA BIOMASĘ


W części projektu obejmującego kotły na biomasę trwa postępowanie przetargowe. Otwarcie ofert ma nastąpić w dniu 23 maja br. Dokumentacja przetargowa jest dostępna na stronie BIP.

Jednocześnie informujemy, że w zakresie wymiany kotłów na paliwo stałe jest to obecnie jedyny projekt realizowany w ramach RPO na terenie Miasta Krosna.


POMPY CIEPŁA


W części projektu dotyczącego gruntowych pomp ciepła postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Informacja  jest dostępna na stronie BIP.
W przygotowaniu jest nowe postępowanie przetargowe, które zostanie ogłoszone w najbliższych dniach.


Przypominamy o otwartej liście rezerwowej. Wszystkich mieszkańców Krosna i Gminy Krościenko Wyżne, którzy dopiero teraz zdecydują się na udział w projekcie informujemy, że na stronie Miasta Krosna w zakładce „Czysta Energia” zamieszczone są deklaracje przystąpienia i inne dokumenty dotyczące projektu.


Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krosna, tel. 13 47 43 629.

W związku z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.) informujemy, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ww. ustawy od dnia 1 kwietnia 2018 r. wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania, w tym ustalenie wysokości odszkodowania właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody. W przypadku szkód powstałych na terenie naszej gminy – do Wójta Gminy Krościenko Wyżne.

Zgodnie z zapisami ustawowy wniosek zawiera w szczególności:

  1. imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych,
  2. wskazanie miejsca wystąpienia szkody,
  3. wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Szacowania szkód łowieckich zgodnie z ww. ustawą, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje Zespół składający się z:

  1. przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej „przedstawicielem gminy”, którym jest przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej tej gminy,
  2. przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego
  3. właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

W dalszym ciągu do wynagradzania szkód łowieckich zobowiązany jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego.

Wniosek o oszacowanie szkód łowieckich i ustalenie odszkodowania - do pobrania

 

W dniu 17 maja 2018 roku Urząd Gminy w Krościenku Wyżnym organizuje odbiór

ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO.

UWAGA!

Odpady będą odbierane tylko z tych nieruchomości, których właściciele zgłoszą potrzebę odbioru tego rodzaju odpadów w Urzędzie Gminy. Odpady należy zgromadzić na terenie nieruchomości. Firma przyjedzie pod wskazany adres.

Zgłoszenia  będą przyjmowane do dnia 15 maja 2018 roku, pod numerem telefonu

13 43 151 90 wew. 16, bądź osobiście w Urzędzie Gminy pok. Nr 6. Szczegółowych informacji udziela Pani Agnieszka Pelczar – inspektor w Urzędzie Gminy.

W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, adres nieruchomości, telefon kontaktowy oraz rodzaj i orientacyjną ilość odpadu jaki chcemy oddać. Odpady odbierać będzie  Firma ELEKTRO Bogusław Bargiel z Tarnowca.

Zbierane będą następujące sprzęty: lodówki, pralki, telewizory, mikrofalówki, sprzęt komputerowy, lokówki, suszarki żelazka oraz inne sprzęty elektryczne i elektroniczne. Warunkiem jest aby były kompletne. Zbieranie niekompletnego sprzętu jest zakazane przez art. 35 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Zapraszamy wszystkich do skorzystania z takiej formy pozbywania się niepotrzebnych sprzętów, która niesie ze sobą mnóstwo korzyści zarówno dla mieszkańców jak również środowiska naturalnego.