Wójt Gminy Krościenko Wyżne, działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.:

 

"Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2019 r.".

 

Ogłoszenie - Dowóz i opieka - 2019 r.

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą w związku z  art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą  o pomocy społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z pomocy społecznej pn.

 

„Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2020 r.”.
 

Ogłoszenie

Wzór oferty

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne informuje, że w dniu 21.11.2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krościenko Wyżne, przy ul. Południowej 9, wywieszony został na okres 21 dni wykaz następujących lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem na czas nieoznaczony:

  1. Lokal użytkowy o pow. 26,8 m2 (oraz część wspólna 40,5 m2) położony przy ul. Południowej 1 w Krościenku Wyżnym w obrębie ewidencyjnym Krościenko Wyżne.
  2. Lokal użytkowy o pow.  61,6 m2, w tym użytkowa 23,3 m2 i nieużytkowa 38,3 m2 (oraz część wspólna 40,5 m2), położony przy ul. Południowej 1 w Krościenku Wyżnym w obrębie ewidencyjnym Krościenko Wyżne.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne, pok. nr 6, tel. 13 43 151 90 w. 16.

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem - do pobrania

 

W dniach 14-15 listopada 2018 roku przeprowadzony będzie na terenie województwa podkarpackiego, wojewódzki trening systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia „RENEGADE– SAREX 18/II”.

 

W czasie treningu, między godz. 900 a 1500, mogą być wykonywane głośne próby syren alarmowych i emitowane sygnały alarmowe obrony cywilnej:

- „ogłoszenie alarmu” (modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty),

- „odwołanie alarmu” (ciągły dźwięk syreny przez 3 minuty).

Po usłyszeniu sygnałów nie należy podejmować żadnych działań.