Dnia 30 listopada 2018 r. odbyła się II Sesja Rady Gminy Krościenko Wyżne (część pierwsza).

 

 

 

 

 

Retransmisja obrad znajduje się pod linkiem:

II Sesja Rady Gminy Krościenko Wyżne 30-11-2018 r. (część I) - kliknij

Imienny wykaz głosowań (część I) - kliknij

Dnia 3 grudnia 2018 r. II Sesja Rady Gminy Krościenko Wyżne była kontynuowana:

II Sesja Rady Gminy Krościenko Wyżne 30-11-2018 r. (część II) - kliknij

Imienny wykaz głosowań (część II) - kliknij

 

Dnia 19 listopada 2018 r. odbyła się I Sesja Rady Gminy Krościenko Wyżne.

 

 

 

 

 

Retransmisja obrad znajduje się pod linkiem:

I Sesja Rady Gminy Krościenko Wyżne 30-11-2018 r. - kliknij

Imienny wykaz głosowań - kliknij

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę określającą zasady tworzenia Kół Gospodyń Wiejskich. Mają one być dobrowolną społeczną organizacją mieszkańców wsi, aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich.

Ustawa ma na celu nadanie osobowości prawnej kołom gospodyń wiejskich, zapewnienie możliwości szybkiej ich rejestracji oraz wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz kultywowania folkloru i polskiej tradycji.

Zgodnie z ustawą koło gospodyń wiejskich to dobrowolna, niezależna od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządna społeczna organizacja mieszkańców wsi. Ma reprezentować interesy i działać na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspierać rozwój terenów wiejskich.

Koło może założyć dziesięć osób. Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich prowadzić będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z chwilą wpisu do tego rejestru koło gospodyń wiejskich nabywa osobowość prawną.

Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich. To ograniczenie nie będzie miało zastosowania do kół gospodyń wiejskich działających na podstawie przepisów dotychczasowych.

Członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i której miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła. Jednocześnie ustawa stanowi, iż za zgodą przedstawicieli ustawowych w działalności koła gospodyń wiejskich mogą brać także udział osoby, które ukończyły 13 lat. Osoby te mogą również tworzyć młodzieżowe i dziecięce organizacje wspomagające realizację celów koła.

Nadzór nad działalnością koła będzie sprawował Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Serdecznie zapraszamy nasze drogie Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Krościenka Wyżnego i Pustyn do składania niezbędnych do rejestracji dokumentów. Informacje na ten temat można uzyskać w Biurze Powiatowym ARiMR w Krośnie, przy ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 9.

Niezbędne dokumenty dostępne są w linku poniżej: http://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich.html

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą w związku z  art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą  o pomocy społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z pomocy społecznej pn.

 

„Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2019 r.”.

Ogłoszenie - Realizacja usług opiekuńczych 2019 r.