W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy p. wójt Mateusz Liput podpisał umowy z dyrektorem SPG ZOZ w Krościenku Wyżnym - p. Tomaszem Marosz oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym - p. Anitą Fal, przedmiotem których jest oddanie w  użyczenie lokali znajdujących się w nowym budynku użyteczności publicznej w Pustynach. Powierzchnia w wymiarze 119,56 m2 zlokalizowana na I piętrze przeznaczona została na nową siedzibę filii biblioteki w Pustynach, natomiast 124,41 m2 znajdujące się na parterze przeznaczono na utworzenie filii SPG ZOZ. Mamy nadzieję, że ulokowanie w tym budynku filie spopularyzują działalność kulturalną oraz ułatwią dostęp do opieki medycznej mieszkańców Sołectwa Pustyny.

 

 

Nowa siedziba biblioteki od dziś rusza pełną parą, natomiast filia SPG ZOZ zostanie uruchomiona początkiem listopada.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409, z późn. zm.), ogłosił w dniu 02.10.2019 r. - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH+” 2020.

Na Program przeznaczono w 2020 r. kwotę 400 mln zł. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).

Program „MALUCH+” w 2020 r. składa się z 3 modułów, w ramach których dofinansowywane będą działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów.

Więcej informacji w załączniku - pobierz

2 października 2019 r. dyrektor naszej szkoły Marek Aftanas odebrał w Rzeszowie certyfikat potwierdzający uzyskanie tytułu laureata Konkursu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej „#OSEWyzwanie”.

Nagrodą jest pracownia mobilna, składająca się z 16 laptopów z punktem dostępu do internetu, które mają służyć do podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów.

Organizatorem konkursu był NASK Państwowy Instytut Badawczy – operator projektu OSE, który powstał dzięki staraniom Ministerstwa Cyfryzacji.

 

 

W uroczystości wręczenia certyfikatów wzięli udział wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Cypryś oraz dyrektor Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Łukasz Kardas.

Ruszyła kolejna edycja akcji Masz Głos – przedsięwzięcia, które pomaga zmieniać najbliższe otoczenie tak, aby mieszkańcom żyło się wygodniej, ciekawiej, łatwiej. Chcesz ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi albo marzysz o warsztatach dla rodzin bądź czystszym powietrzu? Dołącz do akcji Masz Głos – rejestracja trwa przez cały wrzesień na stronie www.maszglos.pl. Udział jest bezpłatny, a zgłosić się może każdy – wystarczy zapał do działania na rzecz Twojej miejscowości. Najskuteczniejsi mogą zdobyć nagrodę Super Samorząd.

 

 

Do akcji Masz Głos mogą zgłosić się organizacje społeczne: stowarzyszenia, fundacje, grupy sąsiedzkie, młodzieżowe rady gmin i rady seniorów, sołectwa, rady osiedli, lokalne gazety i portale informacyjne oraz grupy nieformalne, a także instytucje publiczne (np. szkoły, biblioteki, ośrodki kultury). Udział w akcji Masz Głos daje uczestnikom i uczestniczkom wsparcie doświadczonego zespołu w planowaniu i realizacji działań, udział w szkoleniach, wymianę doświadczeń z uczestnikami akcji z całej Polski, materiały edukacyjne i promocyjne, a także szansę na mikrogrant.

Zarejestruj swoją organizację lub grupę na stronie www.maszglos.pl w zakładce Dołącz do akcji albo przyjdź na szkolenie, aby poznać akcję Masz Głos i dowiedzieć się, jak zacząć działać lokalnie. Szkolenia są otwarte i bezpłatne. Aby zgłosić się na szkolenie, trzeba zarejestrować się na stronie szkolenia wojewódzkie (za pomocą formularza zgłoszeniowego przy konkretnym szkoleniu). Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy do aktywności lokalnej w ramach akcji Masz Głos!

więcej informacji: www.maszglos.pl

Zgodnie z planem szkolenia obronnego województwa podkarpackiego na 2019 rok oraz Zarządzeniem Nr V/104/2019 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego na terenie Gminy Krościenko Wyżne w dniach 25 oraz 26 września 2019 roku odbyło się gminne ćwiczenie obronne, którego tematem było „Sprawdzenie przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych oraz doskonaleniu procedur kierowania wybranymi obszarami przygotowań obronnych” pod kryptonimem „WRZESIEŃ 2019”. Kierownikiem ćwiczenia był Wójt Gminy - Mateusz Liput natomiast Szefem Sztabu ćwiczenia był Zastępca Wójta Gminy - Jan Omachel. Zadania realizowane były w dwóch etapach.

 

Pierwszy etap ćwiczenia obronnego obejmował uruchomienie i praktyczne rozwinięcie Stałego Dyżuru Wójta Gminy Krościenko Wyżne. Rozpoczął się w dniu 25 września 2019 roku o godzinie 7:00. Następnie odbyło się wprowadzenie do ćwiczenia, na którym zostały poruszone tematy, dotyczące między innymi: bezpieczeństwa narodowego, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, gotowości obronnej państwa, realizacji zadań operacyjnych przez organy administracji oraz odpowiedzialności prawnej kierowników jednostek w zakresie informacji niejawnych. W spotkaniu tym uczestniczyli kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Krościenku Wyżnym, któremu przewodniczył Wójt Gminy Krościenko Wyżne. Po szczegółowym wprowadzeniu odbyło się posiedzenie GZZK i kierowników jednostek. Przeprowadzono grę obronną, podczas której dokonano oceny zaistniałej sytuacji oraz przedstawiono propozycje dotyczące realizacji zadań operacyjnych wybranych z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Krościenko Wyżne w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Zebranie zakończyło się, krótkim podsumowaniem oraz zapoznaniem uczestników z kolejnym dniem ćwiczeń.

 

 

Drugi etap ćwiczenia obronnego odbył się w czwartek 26 września 2019 roku.

Obejmował przeprowadzenie trzech epizodów praktycznych:

  • Epizod praktyczny nr 1 dotyczył treningu Stałego Dyżuru Wójta Gminy, który realizował zadania określone założeniem do ćwiczenia.
  • Epizod praktyczny nr 2 obejmował trening doręczania dokumentów powołania w trybie Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej na terenie Gminy Krościenko Wyżne. W tą część zadania zaangażowana została również Komenda Miejska Policji w Krośnie, która eskortowała kurierów podczas akcji.
  • Epizod praktyczny nr 3 to przeprowadzona ewakuacja z budynków:
  • budynku, w którym znajduje się Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Dom Ludowy w Krościenku Wyżnym.
  • Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym.

Powodem, dla którego przeprowadzono ewakuację był anonimowy telefon z informacją o podłożonym ładunku wybuchowym. W tą część ćwiczenia zostały zaangażowane następujące służby: Komenda Miejska Policji w Krośnie, która sprawdziła budynki pod względem zlokalizowania ładunków wybuchowych; Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie; Ochotnicza Straż Pożarna w Krościenku Wyżnym; Ochotnicza Straż Pożarna w Pustynach, na czele z Panem Krzysztofem Podkulem Komendantem Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krościenku Wyżnym, które zabezpieczyły teren wokół budynku oraz sprawdziły go pod względem zlokalizowania ładunku wybuchowego. Dodatkowo nasze ochotnicze straże pożarne miały za zadanie zadbać o zabezpieczenie medyczne podczas prowadzonych ewakuacji. Po dokładnej kontroli budynków oraz przylegających do nich terenów, stwierdzono, że żadne niebezpieczeństwo nie występuje. Dzieci mogły powrócić do pomieszczeń, a pracownicy do swojej pracy.

Całe ćwiczenie zakończyło się podsumowaniem, które odbyło się w sali remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym, na którym Szef Sztabu ćwiczenia Jan Omachel dokonał oceny wszystkich działań podjętych podczas prowadzonych dwudniowych ćwiczeń.

Podsumowując należy stwierdzić, że na naszym terenie działają służby, które sprawnie funkcjonują i dobrze ze sobą współpracują. Pokazuje to, że w sytuacji, kiedy w rzeczywistości wystąpiłoby podobne zagrożenie możemy być spokojni, iż zadbają o nasze bezpieczeństwo i nie dopuszczą, by doszło do tragicznych w skutkach sytuacji.

Wójt Gminy Krościenko Wyżne składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w ćwiczenie obronne Gminy Krościenko Wyżne, w szczególności: Komendzie Miejskiej Policji w Krośnie, Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym, Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustynach, Komendantowi Gminnemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krościenku Wyżnym, Szefowi Sztabu Ćwiczenia, Skarbnikowi Gminy, Gminnemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego, Zespołowi Akcji Kurierskiej, Zespołowi Stałego Dyżuru, Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym wraz z pracownikami oraz uczniami, Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pracownikami, Dyrektorowi Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym, Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym, Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym, Kierownikowi Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

Elżbieta Florek

Inspektor ds. obrony cywilnej,
zarządzania kryzysowego oraz archiwum
i ochrony informacji niejawnych