W związku ze zmianami w ustawie o VAT, od 1 września 2019 r. na stronie Ministerstwa Finansów będzie publikowana tzw. Biała lista podatników VAT.
Lista będzie zawierać m. in. numery rachunków bankowych przedsiębiorców, na które kontrahenci powinni dokonywać płatności w ramach rozliczeń za produkty i usługi.


Aktualizacji numeru rachunku przedsiębiorcy mogą dokonać za pośrednictwem CEIDG.

Należy zwrócić uwagę, że sankcje za dokonanie wpłaty na rachunki inne niż widniejące na liście, wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r.

Szczegółowe informacje dostępne są w serwisie biznes.gov.pl

Wszelkie przydatne informacje dotyczące składania wniosków w CEIDG dostępne są w serwisie biznes.gov.pl

Urząd Gminy w Krościenku Wyżnym informuje, że 15 września 2019 r. upływa termin złożenia deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych oraz termin płatności II raty podatku.

Do zapłaty podatku zobowiązane są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

Płatności można dokonywać w kasie Urzędu Gminy, bądź na rachunek bankowy nr 90 8642 1083 2002 8326 2074 0001.

Informujemy, iż zakończono realizację zadania "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych". Wykonano podbudowę drogi oraz nawierzchnię mineralno - bitumiczną odcinka o długości 240 m, łączącego ścieżkę - pieszo rowerową z Iskrzynią. Część kosztów została pokryta ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

 

Informujemy, iż zakończone zostało zadanie pn. "Budowa ścieżki pieszej przy ul. Dworskiej w Krościenku Wyżnym". Koszt realizacji tego przedsięwzięcia to 14 467, 88 zł.