W związku z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.) informujemy, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ww. ustawy od dnia 1 kwietnia 2018 r. wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania, w tym ustalenie wysokości odszkodowania właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody. W przypadku szkód powstałych na terenie naszej gminy – do Wójta Gminy Krościenko Wyżne.

Zgodnie z zapisami ustawowy wniosek zawiera w szczególności:

  1. imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych,
  2. wskazanie miejsca wystąpienia szkody,
  3. wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Szacowania szkód łowieckich zgodnie z ww. ustawą, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje Zespół składający się z:

  1. przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej „przedstawicielem gminy”, którym jest przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej tej gminy,
  2. przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego
  3. właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

W dalszym ciągu do wynagradzania szkód łowieckich zobowiązany jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego.

Wniosek o oszacowanie szkód łowieckich i ustalenie odszkodowania - do pobrania