Zachęcamy osoby z terenu naszej gminy w wieku 18 - 29 lat, bierne zawodowo, które nie uczestniczą aktualnie w kształceniu i szkoleniu do udziału w projekcie.

Projekt "Młodzi z POWERem” jest realizowany przez  Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Celem głównym projektu jest do 30.09.2021 r. podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 osób (35 kobiet i 25 mężczyzn) w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET).

Więcej informacji pod adresem: http://www.mzp.crb.lublin.pl