Rada Gminy Krościenko Wyżne podczas XIX sesji, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2020 r. udzieliła Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne wotum zaufania oraz absolutorium.

Ponadto, jednogłośnie przyjęto sprawozdanie wójta gminy z wykonania budżetu za 2019 r.