Zgodnie z planem szkolenia obronnego województwa podkarpackiego na 2019 rok oraz Zarządzeniem Nr V/104/2019 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego na terenie Gminy Krościenko Wyżne w dniach 25 oraz 26 września 2019 roku odbyło się gminne ćwiczenie obronne, którego tematem było „Sprawdzenie przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych oraz doskonaleniu procedur kierowania wybranymi obszarami przygotowań obronnych” pod kryptonimem „WRZESIEŃ 2019”. Kierownikiem ćwiczenia był Wójt Gminy - Mateusz Liput natomiast Szefem Sztabu ćwiczenia był Zastępca Wójta Gminy - Jan Omachel. Zadania realizowane były w dwóch etapach.

 

Pierwszy etap ćwiczenia obronnego obejmował uruchomienie i praktyczne rozwinięcie Stałego Dyżuru Wójta Gminy Krościenko Wyżne. Rozpoczął się w dniu 25 września 2019 roku o godzinie 7:00. Następnie odbyło się wprowadzenie do ćwiczenia, na którym zostały poruszone tematy, dotyczące między innymi: bezpieczeństwa narodowego, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, gotowości obronnej państwa, realizacji zadań operacyjnych przez organy administracji oraz odpowiedzialności prawnej kierowników jednostek w zakresie informacji niejawnych. W spotkaniu tym uczestniczyli kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Krościenku Wyżnym, któremu przewodniczył Wójt Gminy Krościenko Wyżne. Po szczegółowym wprowadzeniu odbyło się posiedzenie GZZK i kierowników jednostek. Przeprowadzono grę obronną, podczas której dokonano oceny zaistniałej sytuacji oraz przedstawiono propozycje dotyczące realizacji zadań operacyjnych wybranych z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Krościenko Wyżne w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Zebranie zakończyło się, krótkim podsumowaniem oraz zapoznaniem uczestników z kolejnym dniem ćwiczeń.

 

 

Drugi etap ćwiczenia obronnego odbył się w czwartek 26 września 2019 roku.

Obejmował przeprowadzenie trzech epizodów praktycznych:

  • Epizod praktyczny nr 1 dotyczył treningu Stałego Dyżuru Wójta Gminy, który realizował zadania określone założeniem do ćwiczenia.
  • Epizod praktyczny nr 2 obejmował trening doręczania dokumentów powołania w trybie Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej na terenie Gminy Krościenko Wyżne. W tą część zadania zaangażowana została również Komenda Miejska Policji w Krośnie, która eskortowała kurierów podczas akcji.
  • Epizod praktyczny nr 3 to przeprowadzona ewakuacja z budynków:
  • budynku, w którym znajduje się Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Dom Ludowy w Krościenku Wyżnym.
  • Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym.

Powodem, dla którego przeprowadzono ewakuację był anonimowy telefon z informacją o podłożonym ładunku wybuchowym. W tą część ćwiczenia zostały zaangażowane następujące służby: Komenda Miejska Policji w Krośnie, która sprawdziła budynki pod względem zlokalizowania ładunków wybuchowych; Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie; Ochotnicza Straż Pożarna w Krościenku Wyżnym; Ochotnicza Straż Pożarna w Pustynach, na czele z Panem Krzysztofem Podkulem Komendantem Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krościenku Wyżnym, które zabezpieczyły teren wokół budynku oraz sprawdziły go pod względem zlokalizowania ładunku wybuchowego. Dodatkowo nasze ochotnicze straże pożarne miały za zadanie zadbać o zabezpieczenie medyczne podczas prowadzonych ewakuacji. Po dokładnej kontroli budynków oraz przylegających do nich terenów, stwierdzono, że żadne niebezpieczeństwo nie występuje. Dzieci mogły powrócić do pomieszczeń, a pracownicy do swojej pracy.

Całe ćwiczenie zakończyło się podsumowaniem, które odbyło się w sali remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym, na którym Szef Sztabu ćwiczenia Jan Omachel dokonał oceny wszystkich działań podjętych podczas prowadzonych dwudniowych ćwiczeń.

Podsumowując należy stwierdzić, że na naszym terenie działają służby, które sprawnie funkcjonują i dobrze ze sobą współpracują. Pokazuje to, że w sytuacji, kiedy w rzeczywistości wystąpiłoby podobne zagrożenie możemy być spokojni, iż zadbają o nasze bezpieczeństwo i nie dopuszczą, by doszło do tragicznych w skutkach sytuacji.

Wójt Gminy Krościenko Wyżne składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w ćwiczenie obronne Gminy Krościenko Wyżne, w szczególności: Komendzie Miejskiej Policji w Krośnie, Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym, Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustynach, Komendantowi Gminnemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krościenku Wyżnym, Szefowi Sztabu Ćwiczenia, Skarbnikowi Gminy, Gminnemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego, Zespołowi Akcji Kurierskiej, Zespołowi Stałego Dyżuru, Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym wraz z pracownikami oraz uczniami, Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pracownikami, Dyrektorowi Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym, Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym, Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym, Kierownikowi Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Krościenko Wyżne.

Elżbieta Florek

Inspektor ds. obrony cywilnej,
zarządzania kryzysowego oraz archiwum
i ochrony informacji niejawnych