W dniu dzisiejszym została zawarta umowa pomiędzy Starostwem Powiatowym w Krośnie, a Gminą Krościenko Wyżne w sprawie realizacji zadania pn. "Budowa wyniesionych przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych: nr 1971R Krościenko Wyżne - Iskrzynia i nr 1973R Krosno - Iskrzynia w m. Krościenko Wyżne".
Część środków na realizację ww. zadania w formie dotacji celowej udzieliła Gmina Krościenko Wyżne. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 15 października.

 Pierwsze z przejść będzie zlokalizowane przy skrzyżowaniu ulic: Mostowej i Północnej, drugie natomiast przy kościele parafialnym.

Jest to kolejny etap poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i mieszkańców w naszej Gminie i nie ostatni.