Informujemy, iż zakończono realizację zadania "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych". Na długości 350 m, działki nr 3410, tzw. "Omachlówki" wykonano korytowanie, podbudowę z pospółki oraz nawierzchnię klińcową. Na wykonanie zadania wydatkowano kwotę około 56 tys. zł, a część kosztów została pokryta ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.